Fotky:

Slideshow z navstevy sboru v Leedsu

Slideshow z navstevy sboru ve Stuttgartu a nemeckych studentu v Brne

Slideshow z navstevy sboru v Tuebingenu

Fotky sboru od svého vzniku:

2004-2005

2004/2005

2002-2003

2002/2003

2002-2003 2001/2002

2001-2002 2000/2001

2000-2001 1999/2000

1999-2000 1998/1999

1998-1999