Zeměpis na GML

Úvodní strana

Učebny

Olympiáda

Osnovy

Učebnice

Výukové materiály

Zajímavé odkazy

ŠVP

Testy a kvízy

Učebnice pro nižší stupeň gymnázia

Na obrázcích je vždy, až na poslední učebnici, učebnice s pracovním sešitem. V učebnici pro 6. ročník se žák dozví něco o přírodě a společnosti. Naučí se pomocí učebnice základ z fyzické a socioekonomické geografie. Díky tomu plynule přejde k učivu v následujícím ročníku, což je regionální geografii světa. Témata v učebnici jsou: Planeta Země, Mapa - obraz Země, Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje, Zeměpis o prázdninách. Pracovní sešit obsahuje především praktické úlohy.

V učebnici pro 7. ročník žák postupně pozná jednotlivé regiony světa. V první části se naučí lokalizovat regiony podle zvolených kritérií. V dalších částech se seznamí s jejich charakteristikou z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů. Zdůrazňují se zde především vazby a souvislosti. Témata v učebnici jsou například: Opakování 6, Jak je svět rozdělen, Afrika, Atlantský oceán, Amerika, Antarktida, Tichý oceán, Asie, Arktida.

V učebnici pro 8. ročník se uzavře celek regionální geografie světa učivem o Evropě. Poté plynule navazuje učivo zeměpis ČR. Žák se o naší zemi dozví nejen v souvislostech s Evropou, ale především jako o regionu, ve kterém žije. Témata obsažená v učebnici: Opakování 7, Evropa, Evropská unie, Česká republika, Zahraniční vztahy, Zajímavé prázdniny v ČR.

Poslední z řady učebnic se zaměřuje na globální procesy a jejich lokální dopady. Umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat žákům komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty. Žáci se učí větší odpovědnosti a organizaci práce. V učebnici jsou například tyto témata: Opakování 8, Globalizace, Regionální rozdíly ve vyspělosti zemí, Kulturní rozmanitost lidstva, Integrace zemí, Migrace, Urbanizace, ...

Praktická učebnice. která obsahuje údaje zaměřeny na poznávání místního regionu. Zeměpis je v této učebnici propojen s výukou dějepisu, biologie, občanské výchovy a dalších předmětů. Žákovi nabízí nejrůznější samostatné tvůrčí úkoly, skupinové činnosti v terénu (pozorování, mapování, fotografování a kreslení). Struktura a obsah pracovní učebnice nejsou provázány s žádnou učebnicí zeměpisu Česka. Lze ji proto používat zcela nezávisle a tvůrčím způsobem podle potřeb a podmínek školy.

Součástí učebnic je rejstřík pojmů, který žákům usnadní a urychlí vyhledávání informací.