Maturitní témata ze základů společenských věd

 1. Základy vědění a práva (filosofie a její vztah k ostatním vědám, filosofické disciplíny, předsokratovská filosofie - hledání podstaty, právní instituce – soudnictví, státní zastupitelství, notářství a advokacie).
 2. Empirické poznání (vnímání, city, učení, empirismus a sensualismus ve filosofii).
 3. Dialektika (starověká dialektika Hérakleitova a polemika eleatů s ní, sofisté a Sokrates, vývojová psychologie).
 4. Občan a stát (formy státu, občanství, stát ve filosofii, úloha státu v současné ekonomice).
 5. Patologické jevy v životě (duševní nemoci a jejich prevence, sociální deviace a patologie, společenský extremismus)
 6. Studium společnosti (sociologie – historie, metody, význam, ústavní právo).
 7. Politika (politické strany a jejich ideologie, volby a volební systémy, filosofie francouzského osvícenství).
 8. Mezinárodní spolupráce a trh (ekonomická spolupráce – IMF, WB, WTO, CEFTA aj., obchodní, občanské a živnostenské právo).
 9. Člověk jako tvor společenský (filosofie Platóna, Aristotela, sjednocování Evropy - EU).
 10. Pracovní aktivita člověka (pracovní právo, státní politika zaměstnanosti, sociální zabezpečení, pozitivizmus, marxismus, pragmatismus).
 11. Rozumové poznání (myšleni, inteligence, paměť, racionalismus – Descartes, Spinoza, Leibniz).
 12. Osobnost a její role ve společnosti (psychologie osobnosti, metody zkoumání osobnosti, významné osobnosti české filosofie – T.G. Masaryk, J.Patočka a současná filosofie).
 13. Lidská práva a humanismus (lidská práva a jejich odraz v právních normách, otázky demokracie, filosofie humanismu a renesance).
 14. Moderní doba a její problémy (současná ohniska napětí, terorismus, filosofie 20. století – strukturalismus, existencialismus, postmoderna).
 15. Rodina a tradice (rodinné právo, právní ochrana dětí, sociologie rodiny, odkaz českých myslitelů - Chelčický, Hus, Komenský).
 16. Filosofie a náboženství (tři nejvýznamnější monoteistická náboženství, křesťanská filosofie období patristiky a scholastiky).
 17. Řešení problémů (zátěžové situace – stres, frustrace, deprivace, psychické konflikty, úkoly české ekonomiky v období transformace).
 18. Globalizace (současná ekonomická globalizace, globální problémy, antická ,,globalizace?? v období helénismu).
 19. Socializace a integrace (proces socializace, sociální status a role, skupiny a agregáty, mezinárodní integrace – OSN, NATO a jiné politické a vojenské organizace).
 20. Komunikace a interakce (sociální poznávání a jeho chyby, masmédia, peněžní vztahy ve společnosti – peníze, cenné papíry, bankovnictví).
 21. Východní filosoficko-náboženské směry a psychologie (hinduismus, buddhismus, taoismus, konfucianismus, historie psychologie).
 22. Etika a hodnoty (základní druhy etiky, etické názory v dějinách filosofie, hodnoty v právu veřejném: trestním,správním, finančním)
 23. Klasické pojetí společnosti (německá klasická filosofie – Kant, Hegel, Feuerbach a další, sociální struktura společnosti, typy společností).
 24. Protiklady iracionalismu a trhu (filosofie A. Schopenhauera, S. Kierkegaarda, F.Nietzscheho, základy tržního systém
 25. Novodobá filosofie a ekonomie (novotomismus, fenomenologie, kritický racionalismus aj., ekonomie jako věda, ekonomické systémy, základní otázky, vývoj)
Made by Purvas | All rights reserved | ©2008