Z posledních projektů a soutěží s tematikou Evropské unie stojí za připomenutí:

1) konference v senátu

součást projektu „MyEurope@home“, na němž se podílí národní organizace Mezinárodního evropského hnutí ve 13 členských zemích Evropské unie.

Z naší školy byl nejlepším účastníkem Milan Šulc ze 4.A, který byl na konferenci vybrán lektory projektu. Setkání v Senátu Parlamentu ČR s názvem EVROPA 2006: Výzvy, příležitosti, hrozby, které proběhlo 20.2.2006, se týkalo hlavně otázek směřování EU v dalších letech.

2) Teenage Europe2007

interaktivní diskuse a workshopy k problematice evropské integrace. Akce se konala 21.2.2007 pod záštitou Jmk Brno. Naše družstvo ve složení: Hana Slabinová, Filip Michele ze 6.BF, Ondřej Antoš ze 4.A, Tomáš Zapletal, Štěpán Lata a Erik Werner z 8.AV nás potěšilo 1.místem mezi brněnskými školami.

3) Seminář GENERATION EU

pro týmy studentů z Jihomoravského kraje se uskutečnil ve středu 13. února 2008 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje s následujícím programem:

„Hledám smysl“ – evropské občanství, evropské hodnoty, evropská identita
„Hledám význam“ – spravedlnost, bezpečnost a svoboda, budoucnost
„Hledám možnosti“ – společný trh, společná měna, strukturální fondy
„Hledám uplatnění“ – mobilita, stipendia a stáže

Náš dívčí tým - Kateřina Bulková, Lena Trpělková, Nela Zelenková ze 4.A, Kristina Javůrková, Jana Kopecká ze 3.A, Blanka Linkeschová ze 7.AV a Martina Grochová z 5.BF obsadil v rámci regionu krásné 2.místo. Vítězství uniklo o 1 bod, gratulujeme.

Z dalších akcí v roce 2008/2009:

V září 2008 byli vybráni účastníci PMUN z řad 3.ročníků. PMUN - Pražský model OSN je studentský summit simulující práci OSN. (2 skupiny: 5.AF: Grochová, Hradská, Hlavová; 3.A: Žižková, Pumprlová, 7.AV Kos),

1.10. účast na semináři k projektu Rozhoduj o Evropě ( jak fungují orgány EU) v knihovně J. Mahena Brno (3.B - V.Rujbr, K.Šalamounová, K.Zákopčanová)

Projekt Šance 5.11. 2008 – účast na humanitární sbírce ve prospěch dětí bez zázemí – 3.A Literáková, Hušek, Musilová, Kimlová, 5.AF Pachtová, Timárová, Ivičičová, Žáková, Hradská, Grochová, 3.C: Dočekalová, Malá, Hegerová, Villimová

Ve dnech 28.1.,3.2. a 17.2.2009 ve třídě 4.BF a společenskovědním semináři 3.ročníků předvedly studentky pedagogické fakulty MU výukovou lekci z psychologie na téma Sebepoznání a vztahy v kolektivu.

17.-19.2. proběhl u 3.ročníků výzkum studentky FSS MU M.Schlesingerové k diplomové práci z psychologie

Březen 2009: Internetová soutěž Euroscola ve znalostech EU o zájezd do Štrasburku – na 10 soutěžních otázek odpovídaly studentky 3.B K.Šalamounová, K.Bálková

6.-9.3. se v Praze konala závěrečná konference PMUN (Model OSN), zúčastnily se M. Grochová, K. Hradská, J.Hlavová, 5.AF. O své zážitky a dojmy se podělily s ostatními studenty v článku do ročenky.

2.a 3.6.2009 téměř v předvečer voleb do Evropského parlamentu se u třetích ročníků konala beseda s bývalým studentem GML ing. J.Ostřížkem na téma Role Evropského parlamentu.

Akce ZSV ve školním roce 2009/10

Září:

14.9. jsou vybráni studenti ze 3.ročníků do celostátní roční aktivity Pražský model OSN, vybráni byli J.Amadou Titi, I.Balážová, A.Sobek 5.AF

Říjen:

16.-17.10. D.Večerková ze 7.AV se účastní víkendového zážitkového projektu Totalita a totalitní režimy

19.10. a 23.10. v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání připravila FSS přednášku pro maturanty zajímající se o studium psychologie

Listopad:

4.11. přednáší studentům společenskovědního semináře PhDr.D.Zbíral z katedry religionistiky FSS MU o vývoji křesťanství

11.11. se 16 zástupců 3.ročníků zapojuje do humanitární sbírky projektu Šance - pomoc dětem ulice

27.-29.11. na akci Model Evropské unie -Rozhoduj o Evropě v Olomouci získávají studenti 5.AF A.Sobek, L.Zrůstová, I.Balážová diplom za aktivní účast při modelovém zastupování Belgie

Prosinec:

17.12. se v rámci Partnerství ve vzdělávání účastní 15 maturantů přednášky o možnostech studia a uplatnění v oboru Evropská studia a mezinárodní vztahy na FSS a zapojuje se do diskuse o Lisabonské smlouvě

Leden:

26.1. studenti 3.A,B a C předvádějí svůj ročníkový projekt na téma 20 let po Sametové revoluci

Březen:

19.-22.3. za účasti představitelů veřejného života zakončují své celoroční zastupování Švýcarska na Pražském modelu OSN účastí na závěrečné konferenci studenti 5.AF J.Amadou Titi, I.Balážová, A.Sobek

Květen:

7.5. pořádá FSS MU besedu s kandidáty politických stran jihomoravského kraje do parlamentních voleb, v níž se aktivně zapojuje 30 studentů 3.ročníků

Červen:

13.6. se zapojuje skupina studentů 3.ročníků do besedy v Divadle Husa na provázku v rámci pořadu Kabinet Havel

23.6. pořádá FSS MU pro partnerské školy workshop na téma Psychologie v každodenním životě, účastní se deset studentů 3.ročníků.

Školní rok 2012/13

Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie

Láká mě diplomacie a politika, sleduji politické debaty a proto jsem uvítala informaci naší paní profesorky ZSV o semináři k projektu Rozhoduj o Evropě a možné účasti na modelu EU. Na semináři nám byla představena struktura Evropské unie, její historie a její významní představitelé. Informace byly tak zajímavé, že jsem se rozhodla přihlásit se do Olomouce na jednání o modelu EU. Na výběr byla účast buď v Radě EU nebo Evropském parlamentu, já si vybrala Radu EU. V přihlášce jsme museli zvolit tři země, které chceme zastupovat a přiložit motivační dopis, ve kterém jsme vysvětlovali důvody svého výběru, s cílem přesvědčit porotu, abychom právě my byli vybráni a mohli zastupovat jeden ze zvolených států. Já osobně jsem si zvolila Belgii, Lucembursko a nejvíce preferovanou zemí jsem zvolila Českou republiku, o níž jsem se později dozvěděla, že byla mezi uchazeči docela žádaná. Přálo mi štěstí, dostala jsem zprávu, že jsem byla přijata a navíc jako zástupce ČR! Několik dní před jednáním nám byla sdělena témata a směrnice EU, o kterých budeme jednat. Jednalo se o energetickou účinnost, stanovení pravidel pro přímé platby zemědělcům a o posílení dohledu nad rozpočty členských států EU. Ve čtvrtek odpoledne jsem dojela do Olomouce, do hotelu Flora, ve kterém jsme byli ubytováni. Na Právnické fakultě UP proběhlo přivítání všech účastníků. Poté jsme obdrželi složky s programem, s již zmíněnými směrnicemi, brožurou o projektu Rozhoduj o Evropě a rovněž tzv.”position papery”, kde měl každý zástupce „své“ země napsán postoj k danému návrhu, který bude prosazovat a jeho cíle týkající se změn v daných oblastech. Přivítání proběhlo zábavnou, nenucenou formou, byl to příjemný start. Následující den nám byly představeny všechny tři agendy ve formě prezentací a výkladů, a to experty v těchto oblastech. Odpoledne se už v radě i parlamentu začalo jednat. Nejen u první projednávané směrnice, ale u všech byl postup stejný. Nejprve probíhala diskuse, kde mohl každý zástupce státu říci svůj názor, ale zatím se k ničemu nezavazoval. Poté zástupkyně předsedajícího státu, Kypru, vyzvala k tzv.”tour de table”, kdy každý stát měl krátký projev na dané téma, ve kterém mohl vyložit své názory a případně navést ostatní státy k přemýšlení, ne-li k další diskuzi. V radě to ale vždy vedlo k další diskusi. Následně přišlo projednávání pozměňovacích návrhů směrnice, které státy podaly vedení. Vždy stát, který podával návrh, musel mít 3 garanty (podporovatele) a proto probíhalo při kuloárních jednáních hodně lobbování, přemlouvání a neúnavného argumentování. Po každém kuloárním jednání následovala další diskuze a hlasování o přijetí pozměňovacích návrhů, jejich následné projednání a schválení či neschválení v Evropském parlamentu. Tím byl schvalovací proces uzavřen. Následovala diskuze a „tour de table“ na další téma. V průběhu diskuze jednání Rady EU navštěvovali zástupci EP a sdělovali svá stanoviska k podaným návrhům a úpravy v projednávané směrnici. Tyto změny ze strany EP byly Radou většinou přijaty. Následně se už tedy pouze hlasovalo o schválení pozměněné směrnice, a to poměrným hlasováním. Poslední den, v neděli, proběhly poslední schůze EP a Rady, všem byly předány diplomy a jelo se domů.
Pro mě to byla výborná zkušenost, přesvědčila jsem se, že je nejen zajímavé, ale i důležité a potřebné sledovat aktuální dění v politice a EU jako takové. Skvělý začátek!
Denisa Paláčková, 3. AF

Školní rok 2013/14

Projekt Municipalita

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu přemýšlet o politice“, říkám si, když odesílám práci na téma obecní politika. Vzápětí mi volá neznámé číslo, které automaticky řadím k nabídkám pojištění a výhodných tarifů. Nakonec se ukáže, že člověk na druhém konci mi nechce nic vnutit, ale pouze pogratulovat k výběru na pražský seminář soutěže Municipalita. Z Jihomoravského kraje jsme na celostátní setkání vybráni dva.

A tak 21. listopadu 2013 nasedám do autobusu a odjíždím na dva dny poslouchat odborníky: pana Konieczného z Nadačního fondu proti korupci, ředitele Petra Jüptnera z Institutu politologických studií, poslance Petra Gazdíka a řadu dalších. Ani bych netušila, kolik odpovědí na otázky se dozvím.

Když se vracíme domů, jsem trochu zklamaná, že všechno končí. Ale nekončí. Na začátku března odjíždím spolu s pěti dalšími vybranými účastníky pražského semináře na týdenní pobyt do polské Wisly. A co tam? Diskutovat o Evropském parlamentu. A bylo to super!

Nela Švehlová 7.AV

Pro Vaši představu přikládáme: esej Nely Švehlové, jež byla z JMK vybrána, a zadání prvního kola tohoto projektu.

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008