4.2 Derivace elemenárních funkcí

Funkce

Derivace funkce

Jestliže funkce u, v mají v bodě x0 derivaci, má v bodě x0 derivaci i součet, rozdíl, součin a pro v( x0) 0 i podíl funkcí u, v a platí:

(u + v)´(x0) = u´(x0) + v´(x0)

(u - v)´(x0) = u´(x0) – v´(x0)

(u v)´(x0) = u´(x0) v(x0) + u(x0) v´(x0)Jestliže funkce z = g(x) má derivaci v bodě x0 a jestliže funkce y = f(z) má derivaci v bodě z0=g(x0), má složená funkce y = (fg)(x) = f(g(x)) derivaci v bodě x0 a platí

(fg)´(x0) = f´(g(x0)).g´(x0).Úlohy4.3 Vypočtěte derivace funkce:

 1. řešení Derive (Toto je ukázka jak jednoduše se dá derivovat pomocí programu Derive.)

 2. řešení

 3. řešení

 4. řešení4.4 Vypočtěte derivace funkce:

 1. řešení

 2. řešení

 3. řešení4.5 Vypočtěte derivace funkce:

 1. řešení

 2. řešení

 3. řešení

 4. řešení4.6 Vypočtěte derivace funkce:

 1. řešení

 2. řešení

 3. řešení

 4. řešení4.7 Vypočtěte první a druhou derivaci funkce:

 1. řešení

 2. řešení

 3. řešení4.8 Na základě definice derivace dokažte, že pro každé platí:

 1. (x3)´= 3x2 řešení

 2. (4x-1)´= 4

 3. (1-x2)´= -2x4.9 Napište rovnici tečny a normály grafu dané funkce v jeho bodě T[x0, y0]:

 1. řešení4.10 Napište rovnici tečny grafu dané funkce v bodě T[x0, y0]:

 1. řešení4.11 Napište rovnici normály grafu dané funkce v jeho bodě T[x0, y0]:

 1. řešení4.12 V rovnici paraboly y = x2 + bx + c určete koeficienty b, c tak, aby se přímka o rovnici y = x dotýkala paraboly v bodě T[2,?]. řešení4.13 Napište rovnici tečny a normály ke kružnici x2 + y2 = 2 v jejím bodě T[1,-1].4.14 Napište rovnici tečny a normály paraboly y2 = x v jejím bodě T[4,-2].