1.1 Přímka a její části

Primka
 • Dvěma různými body prochází jediná přímka
 • Přímku p určenou body A, B označujeme ↔AB
 • Leží-li bod C na přímce p, říkáme, že bod C je incidentní s přímkou p.
 • Bod rozděluje přímku na dvě navzájem opačné polopřímky a je jejich společným počátkem.

 • Počátek P je společným bodem obou polopřímek
 • Každý jiný bod přímky p je vnitřním bodem jedné z polopřímek
 • Polopřímku s počátkem P a vnitřním bodem A značíme →AP

  Úsečku AB tvoří všechny body přímky, které leží mezi body A, B a body A, B.

 • Body A, B se nazývají krajní body úsečky, ostatní body jsou vnitřní body
 • Všechny vnitřní body úsečky AB tvoří množinu, kterou nazýváme vnitřek úsečky nebo otevřená úsečka AB
 • Délka (velikost) úsečky AB je vzdálenost bodů A, B; značíme ji |AB|
 • Má-li úsečka AB délku a, píšeme |AB| = a

 • Dva geometrické útvary budeme pokládat za shodné, když je lze přemístěním ztotožnit
 • Podle této představy jsou shodné každé dvě přímky i polopřímky
 • Nejsou ale už shodné každé dvě úsečky
 • Shodné úsečky mají sobě rovné délky; shodnost úseček AB a CD zapisujeme AB ≈CD

  Bod S, který úsečku dělí na dvě shodné úsečky, se nazývá střed úsečky

 • Součtem úseček o délkách a, b rozumíme úsečku, jejíchž délka je a+b
 • Rozdílem úseček o délkách a, b (a>b) je úsečka o délce a-b.