1.12 Euklidovy věty, věta Pythagorova

Pravouhly trojuhelnik

Nechť ABC je pravoúhlý trojúhelník a bod P je pata výšky na stranu c. Tento bod rozděluje přeponu na dvě úsečky: AP = cb se nazývá úsek přepony přilehlý k odvěsně b a PB = ca se nazyvá úsek přepony přilehlý k odvěsně a.

Z podobnosti trojúhelníků APC a CPB plyne:

 • v:ca = cb:v
 • v2= cb*ca

  Slovy:

  V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina výšky k přeponě rovna součinu délek obou úseků přepony. (Euklidova věta o vyšce)

  str.77 / Příklad1

  Nad úsečkou délky 2r je jako nad průměrem opsaná půlkružnice a sestrojen obdelník, jehož druhý rozměr je r. Jaká část úhlopříčky obdelníku leží vně kružnice?

  str.79 / Příklad2

  Dokažte, že v rovnoběžníku ABCD platí mezi úhlopříčkami a stranami vztah e2+f2=2(a2+b2)

  str.80 / Příklad3

  Rozhodněte, zda každý trojúhelník, jehož strany mají délky 2n, n2+1, n2-1 (n>1 je přirozené číslo) je pravoúhlý.