1.7 Mnohoúhelníky

Uzavřená lomená čára spolu s částí roviny ohraničenou touto lomenou čárou se nazývá mnohoúhelník.

Počet úhlopříček v n-úhelníku je 1/2n(n-3).

Konvexní mnohoúhelník leží vždy v jedné z polorovin určených kteroukoliv stranou.

mnohouhelniky

Součet velikostí všech vnitřních úhlů konvexního n-úhelníku se rovná (n-2)*180°.

Pravidelný n-úhelník je mnohoúhelník, jehož všechny strany i vnitřní úhly jsou shodné. Pravidelný trojúhelník je rovnostranný trojúhelník, pravidelný čtyřúhelník je čtverec. Pravidelnému n-úhelníku lze opsat i vepsat kružnici.

Je-li n sudé (na obrázku n=6), existuje ke každému vrcholu protější vrchol, ke každé straně protější strana s ní rovnoběžná.

polygon6

Je-li n liché (na obrázku n=5), existuje ke každému vrcholu protější strana.

polygon5