1.8 Čtyřúhelníky

n-úhelník, kde n = 4 se nazývá čtyřúhelník.

Ctyruhelnik

Čtyřúhelníky můžeme rozdělit do tří skupin:

 • různoběžník
 • lichoběžník
 • rovnoběžník

  Střední příčka lichoběžníku je rovnoběžná s oběma základnami. Její délka je rovna aritmetickému průměru délek obou základen.

  Čtyřúhelník, kterému lze opsat kružnici, se nazývá tětivový - jeho strany jsou tětivami opsané kružnice.

  Součet protějších vnitřních úhlů tětivového čtyřúhelníku je úhel přímý.

  Čtyřúhelník, kterému lze vepsat kružnici, se nazývá tečnový - jeho strany jsou tečnami vepsané kružnice.

  Součty délek dvojic protějších stran tečnového čtyřúhelníku jsou si rovny.

  Deltoid je čtyřúhelník, jehož úhlopříčky jsou k sobě kolmé a jedna z nich (hlavní) prochází středem druhé (vedlejší). Je to tečnový čtyřúhelník.

  str.51 / 1.80 Rovnoramennému lichoběžníku ABCD se základnou AB opište kružnici.