1.4.3. Cyklus for

Tento cyklus se používá v případech, kdy předem víme, kolikrát proběhne. Velice často se používá při práci s poli, kdy hodnota iteračního výrazu určuje, se kterou hodnotou v poli se bude v tomto okamžiku pracovat.

Příklad 1.25. For - obecná syntaxe (C)

for (počáteční výraz; podmínka; iterační výraz) {
   tělo cyklu
}

Příklad 1.26. For - obecná syntaxe (Pascal)

for proměnná:=počáteční_hodnota to konečná_hodnota do příkaz;

Příklad 1.27. For - jednoduchý příklad (C)

for (i = 0; i < 10; i++) {
   printf("Ahoj");
}

Příklad 1.28. For - jednoduchý příklad (Pascal)

for I:=1 to 10 do
begin;
 writeln('Ahoj svete');
end;

Příklad 1.29. For - komplexní příklad (C)

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int mojePole[5];
	int i;
	int S=0;
	for ( i=0; i<5; i++) // 0-4
	{
		cout << "Hodnota mojePole[" << i << "]: ";
		cin >> mojePole[i];
		S+=mojePole[i];
	}
	for (i = 0; i<5; i++)
		cout << i << ": " << mojePole[i] << "\n";
				
		cout << "S=" << S << "\n";
		cout << "Průměr=" << S/i << "\n";
	return 0;
}

Příklad 1.30. For - komplexní příklad (Pascal)

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:Integer;
begin
 for i:=0 to 1000 do
  begin
   Application.ProcessMessages;
   Label1.Caption:=IntToStr(i);
  end;
end;