3.2.2. Jazyk Delphi

Příklad 3.16. Červi

dodat dokumentaci

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 ScktComp, StdCtrls, Spin, ExtCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ServerSocket7: TServerSocket;
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  ClientSocket1: TClientSocket;
  Button2: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Image1: TImage;
  SpinEdit1: TSpinEdit;
  Label2: TLabel;
  Memo1: TMemo;
  StatusBar1: TStatusBar;
  Timer1: TTimer;
  Label3: TLabel;
  klavesa: TLabel;
  Timer2: TTimer;
  Button3: TButton;
  Memo2: TMemo;
  Memo3: TMemo;
  CheckBox1: TCheckBox;
  Timer3: TTimer;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure ServerSocket7ClientConnect(Sender: TObject;
   Socket: TCustomWinSocket);
  procedure ClientSocket1Connect(Sender: TObject;
   Socket: TCustomWinSocket);
  procedure ServerSocket7ClientRead(Sender: TObject;
   Socket: TCustomWinSocket);
  procedure ClientSocket1Read(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
  procedure ServerSocket7Listen(Sender: TObject;
   Socket: TCustomWinSocket);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
  procedure Timer3Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 Poradi:byte;  {kolikaty clen hry vlastne jsem}
 cer:array[0..6] of record x,y:real;
              smer:Extended;
              rychlost:byte;
              sekund:TDateTime;
              end;
 klavesy:array[0..6] of string[3];
 cas_zacatku:TDateTime;

implementation

{$R *.DFM}

function vypocti_cas:TDateTime;
begin
vypocti_cas:=Time*24*60*60 - cas_zacatku;
end;

function barvicka(i:byte): TColor;  {funkce vracejici barvicku toho zadaneho cerva}
begin
case i of 0:barvicka:=clred;
     1:barvicka:=clgreen;
     2:barvicka:=clblue;
     3:barvicka:=clblack;
     4:barvicka:=clolive;
     5:barvicka:=clsilver;
     6:barvicka:=claqua
     else barvicka:=clred
     end;
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
serversocket7.Active:=true;
label1.visible:=true;
label1.caption:=serversocket7.socket.LocalHost;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
clientsocket1.host:=edit1.text;
clientsocket1.active:=true;
end;

procedure TForm1.ServerSocket7ClientConnect(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
memo1.lines.add('Pripojeni pocitace '+socket.RemoteAddress+' ['+socket.RemoteHost+']');
end;

procedure TForm1.ClientSocket1Connect(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
socket.sendtext('DEJ PORADI');
end;

procedure TForm1.ServerSocket7ClientRead(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
var s:string;
  a:byte;
begin
{Komunikace, co obdrzi server}
s:=socket.ReceiveText;
if s='DEJ PORADI' then begin
 if ServerSocket7.socket.activeConnections>SpinEdit1.value then begin
  socket.sendtext('POZDE... UZ JE PLNO...');
  socket.Close;
  memo1.lines.add('Odpojil jsem uzivatele z pocitace ['+socket.RemoteHost+'] z duvodu preplneni.');
  exit;
  end;
 socket.sendtext('PORADI '+inttostr(ServerSocket7.socket.activeConnections)+' '+inttostr(SpinEdit1.value));
 memo1.lines.add('DEJ PORADI od ['+socket.RemoteHost+']');
 memo1.lines.add('PORADI '+inttostr(ServerSocket7.socket.activeConnections)+' '+inttostr(SpinEdit1.value)+
          ' pro ['+socket.RemoteHost+']');
 if ServerSocket7.socket.activeConnections=SpinEdit1.value then begin
  {Zacina hra...}
  memo1.lines.add('Zacala hra.');
  Timer1.tag:=10;
  Timer1.enabled:=true;
  end;

 end;

if copy(s,1,7)='KLAVESA' then begin
 s:=copy(s,9,256); {odstranime text 'KLAVESA '}
 a:=strtoint(copy(s,1,pos(' ',s)-1));
 s:=copy(s, pos(' ',s)+1, 256);
 a:=a mod (spinedit1.value);
 klavesy[a]:=s;
 end;

end;

procedure TForm1.ClientSocket1Read(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
var s:string;
  i:byte;
  j,k:integer;
  a,b,c:word;
begin
{Komunikace, co obdrzi klient}
s:=socket.ReceiveText;
if copy(s,1,7)='PORADI ' then begin
 s:=copy(s,8,length(s));
 poradi:=strtoint(copy(s,1,1));       {toto je poradi}
 SpinEdit1.value:=strtoint(copy(s,3,1));   {toto je pocet hracu}
 memo1.lines.add('Bylo mi od serveru ['+socket.remotehost+'] prideleno poradi cislo '+inttostr(poradi)+' z '
          +inttostr(SpinEdit1.value)+' hracu.');
 StatusBar1.SimpleText:='�k�e na pipojen�zbylch hr�...'
 end;
if copy(s,1,12)='HRA ZACNE...' then begin
 label3.visible:=true;
 label3.font.Color:=barvicka(poradi mod SpinEdit1.value); {Aby posledni dostal nulu}
 label3.color:=clwhite;
 label3.caption:=copy(s,13,2);
 memo2.SetFocus;
 end;
if copy(s,1,10)='HRA ZACINA' then begin
 label3.visible:=false;
 memo1.Lines.add('Hra zacala.');
 cas_zacatku:=Time*24*60*60;
 end;
if copy(s,1,4)='DIRA' then begin {=}
 s:=copy(s,6,256); {skrouhnuti pismen "DIRA "}
 a:=strtoint(copy(s,1, POS(' ',S)-1)); {prvni cislo, az do mezery}
 s:=copy(s, POS(' ',S)+1, 256);    {prvni cislo i s mezerou jsme odebrali}
 b:=strtoint(copy(s,1, POS('/',S)-1)); {prvni cislo, az do mezery}
 s:=copy(s, POS('/',S)+1, 256);    {co je za lomitkem, to tam zustane}
 Image1.Picture.Bitmap.Canvas.pen.Color:=clwhite;
 Image1.Picture.Bitmap.Canvas.brush.Color:=clwhite;
 Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Ellipse(a,b,a+50,b+50);
 end; {=}
if copy(s,1,12)='POZICE_VSECH' then begin {=}
 s:=copy(s,14,256); {to jsem si odstanil ten text 'POZICE_VSECH '}
 for i:=1 to spinedit1.value do begin {-}
  a:=strtoint(copy(s,1, POS(' ',S)-1)); {prvni cislo, az do mezery}
  s:=copy(s, POS(' ',S)+1, 256);    {prvni cislo i s mezerou jsme odebrali}
  b:=strtoint(copy(s,1, POS(' ',S)-1)); {druhe cislo, az do mezery}
  s:=copy(s, POS(' ',S)+1, 256);    {druhe cislo i s mezerou jsme odebrali}
  c:=strtoint(copy(s,1, POS(' ',S)-1)); {treti cislo, az do mezery}
  s:=copy(s, POS(' ',S)+1, 256);    {treti cislo i s mezerou jsme odebrali}
  Image1.Picture.Bitmap.Canvas.pen.Color:=barvicka(i-1);
  Image1.Picture.Bitmap.Canvas.brush.Color:=barvicka(i-1);
  for j:=-3 to 3 do for k:=-3 to 3 do
   if sqrt(j*j+k*k)<=3 then
     if Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[a+j,b+k]=clwhite then
       Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[a+j,b+k]:=barvicka(i-1);
  end; {-}
 socket.SendText('KLAVESA '+inttostr(poradi)+' '+klavesa.caption);
 end; {=}
end; {of procedure}

procedure TForm1.ServerSocket7Listen(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
clientsocket1.host:=serversocket7.Socket.LocalHost;
clientsocket1.active:=true;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
randomize;
poradi:=0;
Image1.Picture.Bitmap.Canvas.pen.Color:=clblack;
image1.Picture.Bitmap.Canvas.Rectangle
               (0,0,image1.Picture.Bitmap.Width-1,image1.Picture.Bitmap.height-1);
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var i:byte;
begin
Timer1.tag:=Timer1.tag-1;
for i:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do
 if Timer1.tag=0 then begin serversocket7.socket.Connections[i].SendText('HRA ZACINA');
               Timer1.enabled:=false
               end
         else serversocket7.socket.Connections[i].SendText('HRA ZACNE...'+inttostr(Timer1.tag));
if Timer1.tag=0 then begin
 {Musime stanovit startovaci pozice vsech cervu:}
 for i:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do begin
  cer[i].x:=300+round(100*cos(i*2*pi/SpinEdit1.value));
  cer[i].y:=300+round(100*sin(i*2*pi/SpinEdit1.value));
  cer[i].smer:=pi + i*2*pi/SpinEdit1.value;
  cer[i].rychlost:=1;
  end;
 Timer2.enabled:=true;
 Timer3.enabled:=true;
 end;
end;

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
klavesa.Caption:=inttostr(key);
end;

procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
klavesa.Caption:='0';
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
image1.picture.bitmap.canvas.pixels[10,10]:=$00F0F000;
if image1.picture.bitmap.canvas.pixels[10,10] = $00F0F000 then
showmessage('Je to stejna barva.') else showmessage(inttostr(image1.picture.bitmap.canvas.pixels[10,10]));
end;

procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
var i,k:byte;
  j:shortint;
  s:string;
  hrajicich_hracu:byte;
begin
s:='POZICE_VSECH ';
for i:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do
 s:=s+inttostr(round(cer[i].x))+' '+inttostr(round(cer[i].y))+' '+inttostr(round(cer[i].smer))+' ';

for i:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do
 serversocket7.Socket.Connections[i].SendText(s); {Vsem posleme vsechny pozice}

{Nasleduji pohnuti vsech cervu:}
for i:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do begin
 if klavesy[i]='39' then cer[i].smer:=cer[i].smer+5/180*pi;
 if klavesy[i]='37' then cer[i].smer:=cer[i].smer-5/180*pi;
 cer[i].x:=cer[i].x+cos(cer[i].smer)*cer[i].rychlost;
 cer[i].y:=cer[i].y+sin(cer[i].smer)*cer[i].rychlost;
 {Testovani, jestli jsme do neceho nevrazili:}
 for j:=-5 to 5 do if Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[
               round(cer[i].x+5*cos(cer[i].smer+j/5*pi/8)),
               round(cer[i].y+5*sin(cer[i].smer+j/5*pi/8))]<>clwhite
   then BEGIN cer[i].rychlost:=0;CER[I].SEKUND:=VYPOCTI_CAS END;
 {Testovani, jestli dva cervi nebezi s hlavickami tesne vedle sebe:}
 for j:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do if j<>i then
  if sqrt((cer[i].x-cer[j].x)*(cer[i].x-cer[j].x) +
      (cer[i].y-cer[j].y)*(cer[i].y-cer[j].y))<5
   then BEGIN cer[i].rychlost:=0;CER[I].SEKUND:=VYPOCTI_CAS END;

 end;
{Testujeme, kolik jich zbylo:}
hrajicich_hracu:=0;
for k:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do
 if cer[k].rychlost>0 then hrajicich_hracu:=hrajicich_hracu+1;
if hrajicich_hracu<2 then begin
 for k:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do BEGIN
  IF CER[K].RYCHLOST>0 THEN CER[K].SEKUND:=VYPOCTI_CAS;
  Memo3.lines.add(inttostr(k)+'. cerv ... '+inttostr(trunc(cer[k].sekund/60))+' m'
          +inttostr(trunc(cer[k].sekund) mod 60));
  END;
 Memo3.visible:=true;
 Timer2.enabled:=false;
 end;
{Na konci vsechny klavesy vynulujeme:}
for i:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do klavesy[i]:='0';

end;

procedure TForm1.Timer3Timer(Sender: TObject);
var xx,yy:word;
  i:byte;
begin
if not(Checkbox1.checked) then exit;
xx:=random(image1.width-50);
yy:=random(image1.height-50);
for i:=0 to ServerSocket7.socket.activeConnections-1 do
 ServerSocket7.socket.Connections[i].sendtext('DIRA '+inttostr(xx)+' '+inttostr(yy)+'/');
end;

end.

Příklad 3.17. Brouci

dodat dokumentaci

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 Grids, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, Spin;

type
 TForm1 = class(TForm)
  StringGrid1: TStringGrid;
  Panel2: TPanel;
  Image2: TImage;
  Panel3: TPanel;
  Image3: TImage;
  Panel4: TPanel;
  Image4: TImage;
  Button1: TButton;
  Timer1: TTimer;
  Memo1: TMemo;
  Label1: TLabel;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  Panel1: TPanel;
  Image1: TImage;
  TrackBar1: TTrackBar;
  SpinEdit1: TSpinEdit;
  SpinEdit2: TSpinEdit;
  SpinEdit3: TSpinEdit;
  SpinEdit4: TSpinEdit;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

const pocet_brouku_konstanta=4;
   pocet_trav_konstanta=20;

var
 Form1: TForm1;
 pocet_trav:byte;
 pocet_brouku:byte;
 brouci: array[1..100] of record cislo_brouka:byte; {abychom je od sebe odlisili}
                 x,y:integer;
                 smer:string[2];
                 krmeni:byte;  {kolik tech trav uz sezral}
                 end;
 vysledne_skore: array[1..100] of byte; {vysledne skore, podle cisel brouku.}
 travy: array[1..100] of record x,y:byte; {kde trava lezi}
                 panel:TPanel;  {odkaz na dynamicky vyrobeny panel}
                 obrazek:TImage; {odkaz na dynamicky vyrobeny obrazek}
                 end;
 poradi:byte;
implementation

{$R *.DFM}


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i:integer;
  x,y,smer:integer;
begin
poradi:=0;
pocet_trav:=pocet_trav_konstanta;
pocet_brouku:=pocet_brouku_konstanta;
randomize;
for i:=1 to pocet_trav do begin
 repeat
  x:=trunc(random(10));
  y:=trunc(random(10));
  until stringgrid1.Cells[x,y]='';
 stringgrid1.Cells[x,y]:='_';
 travy[i].panel:=TPanel.create(self); {tohle vytvori novy sedy panel}
 travy[i].panel.width:=30;
 travy[i].panel.height:=30;
 travy[i].panel.parent:=Form1; {posadi ten panylek do formulare}

 travy[i].obrazek:=TImage.create(self); {tohle vytvori novy obrazek}
 travy[i].obrazek.width:=30;
 travy[i].obrazek.height:=30;
 travy[i].obrazek.parent:=travy[i].panel; {posadi ten obrazek do pripaveneho panelu}
 travy[i].obrazek.Picture.LoadFromFile('.\tr.bmp');

 travy[i].x:=x;
 travy[i].y:=y;
 end;
{Trava hotova. Jeste brouci:}
for i:=1 to pocet_brouku do begin  {of cyklus}
 brouci[i].cislo_brouka:=i; {to jsme ho pojmenovali}
 repeat
  x:=trunc(random(10));
  y:=trunc(random(10));
  until stringgrid1.Cells[x,y]='';
 smer:=trunc(random(4));
 {Vygenerovano, zapiseme je do pole:}
 if smer=1 then brouci[i].smer:='BL';
 if smer=2 then brouci[i].smer:='BD';
 if smer=3 then brouci[i].smer:='BP';
 if smer=0 then brouci[i].smer:='BN';
 brouci[i].x:=x;
 brouci[i].y:=y;
 brouci[i].krmeni:=0;
 {A jeste brouka zapiseme do stringgridu:}
 stringgrid1.cells[x,y]:=brouci[i].smer;
 end;  {of cyklus}
 Button1.click;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:byte;
begin
 Panel1.left:=31*brouci[1].x + stringgrid1.left +2;
 Panel1.top:=31*brouci[1].y + stringgrid1.top +2;
 Image1.Picture.LoadFromFile('.\'+ brouci[1].smer +inttostr(brouci[1].cislo_brouka)+'.bmp');
 Panel2.left:=31*brouci[2].x + stringgrid1.left +2;
 Panel2.top:=31*brouci[2].y + stringgrid1.top +2;
 Image2.Picture.LoadFromFile('.\'+ brouci[2].smer +inttostr(brouci[2].cislo_brouka)+'.bmp');
 Panel3.left:=31*brouci[3].x + stringgrid1.left +2;
 Panel3.top:=31*brouci[3].y + stringgrid1.top +2;
 Image3.Picture.LoadFromFile('.\'+ brouci[3].smer +inttostr(brouci[3].cislo_brouka)+'.bmp');
 Panel4.left:=31*brouci[4].x + stringgrid1.left +2;
 Panel4.top:=31*brouci[4].y + stringgrid1.top +2;
 Image4.Picture.LoadFromFile('.\'+ brouci[4].smer +inttostr(brouci[4].cislo_brouka)+'.bmp');
 for i:=1 to pocet_trav do begin travy[i].panel.Left:=2+31*travy[i].x +stringgrid1.left;
                 travy[i].panel.Top :=2+31*travy[i].y +stringgrid1.Top;
                 end;

end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var i,nahoda:byte;
 function vidim(param:byte) : string;
 var kamkouka_x,kamkouka_y,ii:byte;  {policko, na ktere ten brouk prave civi}
 begin
  if brouci[param].smer='BL' then begin kamkouka_x:=brouci[param].x-1;
                     kamkouka_y:=brouci[param].y;
                     end;
  if brouci[param].smer='BP' then begin kamkouka_x:=brouci[param].x+1;
                     kamkouka_y:=brouci[param].y;
                     end;
  if brouci[param].smer='BN' then begin kamkouka_x:=brouci[param].x;
                     kamkouka_y:=brouci[param].y-1;
                     end;
  if brouci[param].smer='BD' then begin kamkouka_x:=brouci[param].x;
                     kamkouka_y:=brouci[param].y+1;
                     end;
  if (kamkouka_x=0) or (kamkouka_y=0) or (kamkouka_x>stringgrid1.ColCount)
    or (kamkouka_y>stringgrid1.RowCount) then {kouka mimo ctverec}
                         begin vidim:='nic'; exit end;
  vidim:='nic';
  for ii:=1 to pocet_brouku do if (brouci[ii].x =kamkouka_x)and (brouci[ii].y=kamkouka_y)
                       then vidim:='brouk';
  for ii:=1 to pocet_trav do if (travy[ii].x =kamkouka_x)and (travy[ii].y=kamkouka_y)
                       then vidim:='trava';
  end; {of function Vidim}

begin
for i:=1 to pocet_brouku do begin
 if brouci[i].cislo_brouka = 1 then spinedit1.Value:=brouci[i].krmeni;
 if brouci[i].cislo_brouka = 2 then spinedit2.Value:=brouci[i].krmeni;
 if brouci[i].cislo_brouka = 3 then spinedit3.Value:=brouci[i].krmeni;
 if brouci[i].cislo_brouka = 4 then spinedit4.Value:=brouci[i].krmeni;
 end;
 
poradi:=poradi+1;
if poradi>pocet_brouku then poradi:=1;

IF brouci[PORADI].cislo_brouka < 3 THEN BEGIN {--------------------------------------------}
nahoda:=1+trunc(random(3*PORADI));  {bud 3 nebo 6, podle toho, jestli je to 1. nebo 2. brouk}
if nahoda=1 then begin  {otoci se doleva}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].smer:='BD' else
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].smer:='BP' else
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].smer:='BN' else
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].smer:='BL';
 end;
if nahoda=2 then begin  {otoci se doprava}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].smer:='BN' else
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].smer:='BL' else
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].smer:='BD' else
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].smer:='BP';
 end;
if nahoda>2 then begin  {popoleze o 1 dilek}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].x:=brouci[poradi].x-1;
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].x:=brouci[poradi].x+1;
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].y:=brouci[poradi].y+1;
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].y:=brouci[poradi].y-1;
 end;
          END; {--------------------------------------------}

IF brouci[PORADI].cislo_brouka = 3 then begin
 if vidim(poradi)='brouk' then begin  {popoleze o 1 dilek}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].x:=brouci[poradi].x-1;
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].x:=brouci[poradi].x+1;
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].y:=brouci[poradi].y+1;
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].y:=brouci[poradi].y-1;
 end;
 if vidim(poradi)='trava' then begin  {otoci se doleva}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].smer:='BD' else
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].smer:='BP' else
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].smer:='BN' else
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].smer:='BL';
 end;
 if vidim(poradi)='nic' then begin  {otoci se doprava}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].smer:='BN' else
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].smer:='BL' else
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].smer:='BD' else
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].smer:='BP';
 end;
          END; {--------------------------------------------}

IF brouci[PORADI].cislo_brouka = 4 then begin
 if vidim(poradi)<>'nic' then begin  {popoleze o 1 dilek}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].x:=brouci[poradi].x-1;
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].x:=brouci[poradi].x+1;
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].y:=brouci[poradi].y+1;
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].y:=brouci[poradi].y-1;
 end
             else begin  {podle nahody}
 nahoda:=1+trunc(random(4));  {bud 3 nebo 6, podle toho, jestli je to 1. nebo 2. brouk}
if nahoda=1 then begin  {otoci se doleva}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].smer:='BD' else
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].smer:='BP' else
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].smer:='BN' else
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].smer:='BL';
 end;
if nahoda=2 then begin  {otoci se doprava}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].smer:='BN' else
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].smer:='BL' else
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].smer:='BD' else
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].smer:='BP';
 end;
if nahoda>2 then begin  {popoleze o 1 dilek}
 if brouci[poradi].smer='BL' then brouci[poradi].x:=brouci[poradi].x-1;
 if brouci[poradi].smer='BP' then brouci[poradi].x:=brouci[poradi].x+1;
 if brouci[poradi].smer='BD' then brouci[poradi].y:=brouci[poradi].y+1;
 if brouci[poradi].smer='BN' then brouci[poradi].y:=brouci[poradi].y-1;
 end;
end; {of podle nahody}
          END; {--------------------------------------------}

if brouci[poradi].x>stringgrid1.ColCount-1 then brouci[poradi].x:=stringgrid1.ColCount-1;
if brouci[poradi].y>stringgrid1.RowCount-1 then brouci[poradi].y:=stringgrid1.RowCount-1;
if brouci[poradi].x<0 then brouci[poradi].x:=0;
if brouci[poradi].y<0 then brouci[poradi].y:=0;

{Tady budeme zkoumat, jestli brouk neco nesezere:}

for i:=1 to pocet_trav do
 if (brouci[poradi].x = travy[i].x) and (brouci[poradi].y = travy[i].y) then begin
  {Nasli jsme travu se stejnymi souradnicemi, jako aktualni brouk, takze:}
  { - znicime komponenty travy:}
  travy[i].obrazek.free;
  travy[i].panel.free;
  { - znicime policko s travou:}
  travy[i]:=travy[pocet_trav];
  pocet_trav:=pocet_trav-1;
  { - nasytime brouka:}
  brouci[poradi].krmeni:=brouci[poradi].krmeni+1;
  end;

for i:=1 to pocet_brouku do if i<>poradi then {aby nesezral sam sebe}
 if (brouci[poradi].x = brouci[i].x) and (brouci[poradi].y = brouci[i].y) then begin
  {Brouk na i-tem miste bude sezran:}

  if pocet_brouku = 4 then Panel4.visible:=false;
  if pocet_brouku = 3 then Panel3.visible:=false;
  if pocet_brouku = 2 then Panel2.visible:=false;

  brouci[poradi].krmeni:=brouci[poradi].krmeni+3; {bonus za sezrani}

  vysledne_skore[ (brouci[i].cislo_brouka) ]:=brouci[i].krmeni;
          {--------------------- tohle zarucuje, ze budou serazeni podle cisel}
  brouci[i]:=brouci[pocet_brouku];
  pocet_brouku:=pocet_brouku-1;
  end;

if (pocet_brouku=1) and (pocet_trav=0) then begin {zustal posledni brouk a zadna trava}
 {nechame umrit i posledniho brouka, aby byl ve vyslednem skore:}
 vysledne_skore[ (brouci[1].cislo_brouka) ]:=brouci[1].krmeni+5;
 {zviditelnime vysledky:}
 label1.visible:=true;
 Memo1.show;
 Button2.show;
 Button3.show;
 for i:=1 to pocet_brouku_konstanta do Memo1.lines.add(inttostr(i)+'.brouk... '+inttostr(brouci[i].krmeni));
 timer1.Enabled:=false;

 end;

Button1.click;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
form1.close;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var i,j:byte;
begin
 label1.hide;
 Memo1.hide;
 Button2.hide;
 Button3.hide;
 for i:=1 to stringgrid1.ColCount do for j:=1 to stringgrid1.RowCount do
  stringgrid1.Cells[i,j]:='';
 for i:=1 to pocet_brouku_konstanta do vysledne_skore[i]:=0;
 timer1.enabled:=true;
 pocet_trav:=pocet_trav_konstanta;
 pocet_brouku:=pocet_brouku_konstanta;
 Panel2.visible:=true;
 Panel3.visible:=true;
 Panel4.visible:=true;
 form1.FormCreate(self);
end;

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
begin
timer1.Interval:=trackbar1.Position;
end;

end.

Příklad 3.18. Venovy diagramy

dopsta dokumentaci

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Grids, Spin, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  StringGrid1: TStringGrid;
  Image1: TImage;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  CheckBox1: TCheckBox;
  SpinEdit1: TSpinEdit;
  SpinEdit2: TSpinEdit;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Button5: TButton;
  RichEdit1: TRichEdit;
  Button6: TButton;
  Button7: TButton;
  Button9: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Image1DragOver(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer;
   State: TDragState; var Accept: Boolean);
  procedure Image1DragDrop(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure Button6Click(Sender: TObject);
  procedure RichEdit1Change(Sender: TObject);
  procedure Button7Click(Sender: TObject);
  procedure Button9Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

Const polomer = 75;
   k_U = 'u';
   k_n = 'n';

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

stringgrid1.cells[0,0]:='A';
 stringgrid1.cells[1,0]:='100';
 stringgrid1.cells[2,0]:='100';
 stringgrid1.cells[3,0]:='$FF0000';
 stringgrid1.cells[4,0]:='ANO';
stringgrid1.cells[0,1]:='B';
 stringgrid1.cells[1,1]:='100';
 stringgrid1.cells[2,1]:='200';
 stringgrid1.cells[3,1]:='$FF00FF';
 stringgrid1.cells[4,1]:='NE';
stringgrid1.cells[0,2]:='C';
 stringgrid1.cells[1,2]:='200';
 stringgrid1.cells[2,2]:='200';
 stringgrid1.cells[3,2]:='$0000FF';
 stringgrid1.cells[4,2]:='NIC';
stringgrid1.cells[0,3]:='D';
 stringgrid1.cells[1,3]:='150';
 stringgrid1.cells[2,3]:='120';
 stringgrid1.cells[3,3]:='$FFFF00';
 stringgrid1.cells[4,3]:='NIC';

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
 image1.picture.bitmap.canvas.brush.color:=clwhite;
 image1.picture.bitmap.canvas.brush.style:=bsSolid;
 image1.picture.bitmap.canvas.pen.color:= 0;
 image1.picture.Bitmap.canvas.rectangle(0,0,image1.width-1,height-1);
 image1.picture.bitmap.canvas.pen.color:= clblack;
for i:=0 to stringgrid1.rowcount-1 do begin
 image1.picture.Bitmap.canvas.pen.color:=strtoint(stringgrid1.cells[3,i]);
 image1.picture.bitmap.canvas.brush.style:=bsclear;
 image1.picture.bitmap.canvas.Ellipse(
    strtoint(stringgrid1.cells[1,i])-polomer
    ,strtoint(stringgrid1.cells[2,i])-polomer
    ,strtoint(stringgrid1.cells[1,i])+polomer
    ,strtoint(stringgrid1.cells[2,i])+polomer);

 image1.picture.bitmap.canvas.brush.color:=strtoint(stringgrid1.cells[3,i]);
  case (i mod 4) of
  0:image1.picture.Bitmap.Canvas.Brush.style:=bsbdiagonal;
  1:image1.picture.Bitmap.Canvas.Brush.style:=bsfdiagonal;
  2:image1.picture.Bitmap.Canvas.Brush.style:=bshorizontal;
  3:image1.picture.Bitmap.Canvas.Brush.style:=bsvertical;
     end;

 image1.picture.bitmap.canvas.floodfill(
    strtoint(stringgrid1.cells[1,i]),
     strtoint(stringgrid1.cells[2,i]),
     strtoint(stringgrid1.cells[3,i]),
     fsborder);


 image1.Picture.bitmap.canvas.font.color:=strtoint(stringgrid1.cells[3,i]);
 image1.Picture.bitmap.canvas.font.size:=20;
 image1.Picture.bitmap.canvas.font.name:='arial';
 image1.Picture.bitmap.canvas.textout(
     strtoint(stringgrid1.cells[1,i])-trunc(polomer*sqrt(2)/2) - image1.Picture.bitmap.canvas.textextent(stringgrid1.cells[0,i]).cx,
     strtoint(stringgrid1.cells[2,i])-trunc(polomer*sqrt(2)/2) - image1.Picture.bitmap.canvas.textextent(stringgrid1.cells[0,i]).cy,
     stringgrid1.cells[0,i]);


end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 stringgrid1.rowcount:=stringgrid1.rowcount+1;
end;

procedure TForm1.Image1DragOver(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer;
 State: TDragState; var Accept: Boolean);
begin
if not (checkbox1.checked) then begin
 spinedit1.value:=x;
 spinedit2.value:=y;
 checkbox1.checked:=true;
 end;
end;

procedure TForm1.Image1DragDrop(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer);
var o_kolik_x,o_kolik_y:integer;
    i:byte;
begin
 o_kolik_x:=x - spinedit1.value;
 o_kolik_y:=y - spinedit2.value;

 for i:=0 to stringgrid1.RowCount -1 do
 if sqrt(sqr(strtoint(stringgrid1.cells[1,i])- spinedit1.value) +
     sqr(strtoint(stringgrid1.cells[2,i])- spinedit2.value)) < polomer
  then begin
   stringgrid1.cells[1,i]:=inttostr(strtoint(stringgrid1.cells[1,i]) + o_kolik_x);
   stringgrid1.cells[2,i]:=inttostr(strtoint(stringgrid1.cells[2,i]) + o_kolik_y);
  end;
checkbox1.checked:=false;
  button1.click;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var i,j,rada:integer;
 vkolika:byte;
 maxx,maxy,minx,miny:integer;
begin
 maxx:=0;
 maxy:=0;
 minx:=image1.width;
 miny:=image1.height;
 for rada:=0 to stringgrid1.rowcount-1 do begin
 if strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]) < minx then
    minx:=strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]);
 if strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]) < miny then
    miny:=strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]);
 if strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]) > maxx then
    maxx:=strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]);
 if strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]) > maxy then
    maxy:=strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]);
 end;
for I:=minx-polomer-1 to maxx+polomer+1 do
 for J:=miny-polomer-1 to maxy+polomer+1 do begin
 vkolika:=0;
  for rada:=0 to stringgrid1.rowcount - 1 do
  if sqrt(
     sqr(strtoint(stringgrid1.cells[1,rada])- i)+
     sqr(strtoint(stringgrid1.cells[2,rada])- j)) <= polomer
  then
   vkolika:=vkolika + 1;
 if vkolika = stringgrid1.rowcount then
 image1.Picture.Bitmap.canvas.pixels[i,j]:=clred;
end;
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var i,j,rada:integer;
 vkolika:byte;
 maxx,maxy,minx,miny:integer;
begin

 maxx:=0;
 maxy:=0;
 minx:=image1.width;
 miny:=image1.height;
 for rada:=0 to stringgrid1.rowcount-1 do begin
 if strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]) < minx then
    minx:=strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]);
 if strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]) < miny then
    miny:=strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]);
 if strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]) > maxx then
    maxx:=strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]);
 if strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]) > maxy then
    maxy:=strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]);
 end;
for I:=minx-polomer-1 to maxx+polomer+1 do
 for J:=miny-polomer-1 to maxy+polomer+1 do begin
 vkolika:=0;
  for rada:=0 to stringgrid1.rowcount - 1 do
  if sqrt(sqr(strtoint(stringgrid1.cells[1,rada])- i) +
     sqr(strtoint(stringgrid1.cells[2,rada])- j)) <= polomer
  then
   vkolika:=vkolika + 1;
 if vkolika >0 then
 image1.Picture.Bitmap.canvas.pixels[i,j]:=clred;
end;
 end;
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var splnuje:boolean;
rada,i,j:integer;
begin
for i:=0 to image1.width-1 do
 for j:=0 to image1.height-1 do begin
 splnuje:=true;
 for rada:=0 to stringgrid1.rowcount-1 do begin
  if stringgrid1.cells[4,rada]='ANO' then
  if sqrt(sqr(strtoint(stringgrid1.cells[1,rada])- i) +
      sqr(strtoint(stringgrid1.cells[2,rada])- j)) > polomer
  then
  splnuje:=false;
  if stringgrid1.cells[4,rada]='NE' then
  if sqrt(sqr(strtoint(stringgrid1.cells[1,rada])- i) +
      sqr(strtoint(stringgrid1.cells[2,rada])- j)) <= polomer
  then
  splnuje:=false;

 end;
 if splnuje then
 image1.Picture.Bitmap.canvas.pixels[i,j]:=clred;
 end;


end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
 var pozice:integer;
   t:string;
begin
pozice:=richedit1.CaretPos.x;
t:=richedit1.text;
richedit1.text:=copy(t,1,pozice)+k_n+copy(t,pozice+1,1000);
richedit1.SelStart:=pozice+1;
richedit1.setfocus;
end;

procedure TForm1.RichEdit1Change(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
{richedit1.selstart:=0;
richedit1.sellength:=length(richedit1.text);
  richedit1.SelAttributes.name:='arial';

 for i:=1 to length(richedit1.text) do
  if (richedit1.text[i]=k_U) or (richedit1.text[i]=k_n)then begin
  richedit1.selstart:=i-1;
  richedit1.sellength:=1;
  richedit1.SelAttributes.name:='symbol'

  end;
 richedit1.sellength:=0;}
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
var pozice:integer;
  t:string;
begin
pozice:=richedit1.CaretPos.x;
t:=richedit1.text;
richedit1.text:=copy(t,1,pozice)+k_U+copy(t,pozice+1,1000);
richedit1.SelStart:=pozice+1;
richedit1.setfocus;
end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
var i,j:integer;
  maxx,maxy,minx,miny:integer;
  rada:integer;
{-----------}
function min(x,y:integer):integer;
begin
if x<y then min:=x else min:=y;
end;
{-----------}
function patri(kam:string;x,y:integer):boolean;
var r:byte;
  pozice:integer;
  z:byte;  {pocet otevrenych zavorek}
  i:byte;  {pocitadlo, kde ve vyraze stojime}
begin
patri:=false;
{SHOWMESSAGE(KAM);}
{Nejjednodussi varianta, kdy nejsou ani () ani pruniky, sjednoceni:}
if (pos('(',kam)=0) and (pos(k_n,kam)=0) and (pos(k_U,kam)=0) then begin {=-=}
 for r:=0 to stringgrid1.rowcount-1 do
  if kam=stringgrid1.cells[0,r] then if sqrt(
                    SQR(strtoint(stringgrid1.cells[1,r])-x) +
                    SQR(strtoint(stringgrid1.cells[2,r])-y)) <= polomer
                    then patri:=true;
 exit
 end; {=-=}
{Malicko slozitejsi varianta, kdy nejsou (), ale je prunik nebo sjednoceni:}
if (pos('(',kam)=0) and ((pos(k_n,kam)>0) or (pos(k_U,kam)>0)) then begin {=-=}
 if pos(k_n,kam)=0 then pozice:=pos(k_U,kam)
           else if pos(k_U,kam)=0 then pozice:=pos(k_n,kam)
                       else pozice:=min(pos(k_n,kam),pos(k_U,kam));
 {Po tehle podmince bude v POZICE pozice, kde je prvni sjednotitko nebo prunik}
 if kam[pozice]=k_n then {prunik} patri:=patri(copy(kam,1,pozice-1),x,y) and patri(copy(kam,pozice+1,1000),x,y);
 if kam[pozice]=k_U then {sjedn.} patri:=patri(copy(kam,1,pozice-1),x,y) or patri(copy(kam,pozice+1,1000),x,y);
 exit
 end; {=-=}
{Jeste slozitejsi varianta, kdy jsou () ohranicujici levy vyraz}
if (pos('(',kam)>0) then
 if not ((pos(k_n,kam)>0) and (pos('(',kam)>pos(k_n,kam))) then
 if not ((pos(k_u,kam)>0) and (pos('(',kam)>pos(k_u,kam))) then begin {=-=}
  if pos('(',kam)>1 then begin showmessage('Nesmyslny vyraz, necekana zavorka.');halt;end;
  z:=1;
  i:=2;
  while (z>0)and(i<=length(kam)) do begin if kam[i]=')' then z:=z-1;
                      if kam[i]='(' then z:=z+1;
                      i:=i+1
                      end;
  i:=i-1;
  if z>0 then begin showmessage('Maly pocet pravych zavorek.');halt;end;
  {Za zavorkou muze byt: nic, prunik, sjednoceni}
  if i=length(kam) then begin patri:=patri(copy(kam,2,length(kam)-2),x,y);exit end; {jen jsme oddelali zavorky}
  if kam[i+1]=k_n then patri:=patri(copy(kam,2,i-2),x,y) and patri(copy(kam,i+2,1000),x,y);
  if kam[i+1]=k_u then patri:=patri(copy(kam,2,i-2),x,y) or patri(copy(kam,i+2,1000),x,y);
  end; {=-=}
{A posledni varianta, kdy () ohranicuji pravy vyraz:}
if (pos('(',kam)>0) then
 if not ((pos(k_n,kam)>0) and (pos('(',kam)<pos(k_n,kam))) OR
   not ((pos(k_u,kam)>0) and (pos('(',kam)<pos(k_u,kam))) then begin {=-=}
  i:=1;
  while (kam[i]<>k_n) and (kam[i]<>k_u) and (i<=length(kam)) do i:=i+1;
  if i>length(kam) then begin showmessage('Chybi znacka pruniku nebo sjednoceni!');halt end;
  if kam[i]=k_n then patri:=patri(copy(kam,1,i-1),x,y) and patri(copy(kam,i+1,1000),x,y);
  if kam[i]=k_u then patri:=patri(copy(kam,1,i-1),x,y) or patri(copy(kam,i+1,1000),x,y);
  end {=-=}
end; {of function}
{-----------}
begin
 maxx:=0;
 maxy:=0;
 minx:=image1.width;
 miny:=image1.height;
 for rada:=0 to stringgrid1.rowcount-1 do begin
 if strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]) < minx then
    minx:=strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]);
 if strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]) < miny then
    miny:=strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]);
 if strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]) > maxx then
    maxx:=strtoint(stringgrid1.cells[1,rada]);
 if strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]) > maxy then
    maxy:=strtoint(stringgrid1.cells[2,rada]);
 end;
for I:=minx-polomer-1 to maxx+polomer+1 do
 for J:=miny-polomer-1 to maxy+polomer+1 do
   if patri(richedit1.text,i,j) then image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[i,j]:=clRed;
end;

end.

Příklad 3.19. Paintball

dopsat dokumentaci

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 ExtCtrls, StdCtrls, Math;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Image2: TImage;
  Button1: TButton;
  Timer1: TTimer;
  konec: TCheckBox;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 uhel,leva,horni: real;
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
with image1.canvas do begin
Brush.color:=$00FE7350;
FloodFill(10,10,0,fsborder);

Pen.color:=$004040FF;
Brush.color:=$004040FF;
rectangle(300,300,350,350);

Pen.color:=clblack;
MoveTo(50,300);
lineto(280,250);
end;
{Kolecko:}
image2.Transparent:=true;
image2.picture.bitmap.TransparentColor:=clwhite;
//leva:=image1.left+70;
//horni:=image1.top+50;
//uhel:=3/2*pi;
leva:=200;
horni:=320;
uhel:=pi;
image2.left:=round(leva);
image2.top:=round(horni);
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var i,j:integer;
  rleft,rtop:integer;
  s,p,uhel:real;
begin
Timer1.enabled:=false;
while not(konec.checked) do begin
 image2.left:=round(leva);
 image2.top:=round(horni);
 leva:=leva-1;
 sleep(1);
 timer1.interval:=timer1.interval-1;
 if timer1.interval=0 then timer1.interval:=1;
 application.ProcessMessages;
 rleft:=image2.left-image1.left+4;
 rtop:=image2.top-image1.top+4;
 for i:=rleft-5 to rleft+5 do
  for j:=rtop-5 to rtop+5 do
   if image1.Canvas.Pixels[i,j]=clblack then
    konec.checked:=true;
 p:=0;
 if konec.checked then begin {odraz:}
 for i:=rleft-10 to rleft+10 do
  for j:=rtop-10 to rtop+10 do
   if i*i+j*j>=25 then
    if image1.Canvas.Pixels[i,j]=clblack then
     begin image1.Canvas.Pixels[i,j]:=clred;
        p:=p+1;
        uhel:=arccos((i-rleft)/sqrt((rleft-i)*(rleft-i)+(rtop-j)*(rtop-j)));
        if rtop-j<0 then uhel:=2*pi-uhel;
        s:=s+uhel;
        showmessage(floattostr(uhel/2/pi*360));
        end;
 end;
 end;
end;

end.