Diplom
Sprachdiplom
2007-09-20
shlédnuto - oko654× | známka / das Anzeichen: 14580.22

autor: Redakce/Redaktion

Zde se dozvíte, jakým způsobem probíhá německá zkouška DSD C1.

Hier erfahrt ihr, auf welche Art und Weise das DSD C1 abläuft.


Začátek
Od školního roku 2000/2001 postupně vytváříme na našem gymnáziu podmínky pro přípravu studentů na zkoušku Deutsches Sprachdiplom /dále jen DSD C1/. Ta opravňuje ke studiu na vysokých školách v německy mluvících zemích a slouží jako mezinárodně uznávaný doklad o jazykové způsobilosti při hledání pracovního uplatnění u našich i zahraničních firem. Úroveň této zkoušky odpovídá maturitě z němčiny na bilingivních německých gymnáziích a je zhruba srovnatelná se státní všeobecnou jazykovou zkouškou /tzv. velkou státnicí/ na českých státních jazykových školách.

Zkoušky
Od letošního roku (2007) se forma zkoušky Sprachdiplom změnila.
Písemná část se uskuteční již jen během jednoho dne v prosinci. První část tvoří porozumění textu (Leseverstehen), která trvá 40 minut. Studenti musí přečíst tři texty.Porozumění textu se skládá ze správného přiřazení obsahu textů k jednotlivým variantám.
Druhá část zkoušky se skládá z poslechu (Hörverstehen) z magnetofonu, který trvá 70 minut a skládá se ze tří částí, ze kterých se jen třetí část dvakrát opakuje. Studenti musejí označit vhodné výrazy. Upozorňujeme, že třetí část sestává z odborného textu např. biologie.
Poslední část zkoušky zahrnuje slohovou práci v délce 120 minut. Studenti dostanou jedno zadané téma, ke kterému patří jeden text o rozsahu 200 slov, faktografickou informaci v grafické podobě a tři standartní úkoly. První úkol je zjištění důležitých informací z textu a grafické přílohy, druhý ukol sestává ze zamyšlení nad tématem a v třetím úkolu se objeví stanoviska studentů, která musí být podložena.
Poslední část Sprachdiplomu tvoří ústní dvacetiminutová zkouška, která se koná během ledna. Skládá se ze dvou částí. V první části vystoupí studenti s asi čtyřminutovou přednáškou k zadanému tématu. Příprava trvá 20 minut. Mají k dispozici výrazy, ze kterých musí vytvořit souvislé povídání. Během zkoušky jsou jim kladeny dotazy. V druhé části prezentují předem připravené vybrané téma. Je kladen důraz na způsob přednesu, na materiály a jejich způsobu prezentace. Materiály jsou nutné!

Hodnocení
Každá část zkoušky(písemná a ústní) je ohodnocena dvacetičtyřmi body. Pro úspěšné absolvování je nutno získat alespoň čtrnáct bodů - tj.60% z každé části. Zkouška se dá opět bezplatně opakovat. Uchazeč získá Sprachdiplom C1, který potvrzuje úspěšné zvládnutí zkoušky.

Bezplatně
Zkouška i celá příprava je na rozdíl od jiných podobných jazykových zkoušek bezplatná protože její finanční zabezpečení zajišťuje na základě mezivládní dohody německá strana. Ta podporuje celý projekt i částečným financováním potřebné literatury a pomůcek a dává k dipozici německého učitele. V letech 2000-2003 na naší škole takto učili manželé Rainer a Mariele Wickeovi. Od září 2003 je nahradil nový lektor, pan Helmut Wanka.

Podmínky
Česká škola, na níž DSD probíhá, musí zajistit potřebné podmínky, tj. především kontinuitu a dostatečný počet vyučovacích hodin. Naši studenti, kteří se pro tento program rozhodnou, mají od primy do oktávy 5 hodin němčiny týdně a v předmaturitním ročníku ještě přípravný dvouhodinový seminář. Na složení zkoušky DSD II se mohou připravovat i studenti čtyřletého studia, pokud k nám přijdou jako pokročilí, nejlépe ze základních škol s rozšířenou jazykovou výukou.

Rostoucí zájem
Ve školním roce 2000/2001, kdy jsme s programem začínali, mohly být ke zkoušce přihlášeny pouze 4 studentky. V následujícím roce už zkoušku úspěšně složilo 14 a v letošním škol. roce 19 našich studentek a studentů. Tento rok se na zkoušku přihlásilo 27 studentů.

Der Anfang
Seit dem Schuljahr 2000/2001 stellen wir auf unserem Gymnasium die Bedingungen für die Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom weiter nur DSDII her. Dieses berechtigt zum Studium an den Hochschulen in den deutschsprachigen Ländern und dient zugleich als internationaler Beleg der sprachlichen Befahigung beim Suchen von Arbeit bei unseren und ausländischen Firmen.

Prüfungen
Den schriftlichen Teil legen die Studenten im Herbst des Abiturjahres ab. Sie beinhaltet einen grammatisch -lexikalischen Test, Aufsatz zu einem vorgegebenen Thema und einen Hörtext. Die schriftlichen Arbeiten werden zum Korrigieren nach Deutschland geschickt. Die Mündliche Prüfung, die im Januar abgelegt wird, besteht aus dem Lesen und der Inhaltsangabe eines unbekannten Textes und dem Gespräch uber ein Thema, das der Student ausgewählt und längere Zeit vorbereitet hat. Der Schüler muss einen Roman bzw. eine längere Erzählung lesen, die seinem Thema entsprechen. Eigenständig muss er dazu Materialien heraussuchen und bearbeiten, die es ihm ermöglichen sachkundig ein Problem zu behandeln. Das DSD wird von der Ständigen Konferenz der Kultusminister vergeben.

Kostenlos
Die Prüfung wie auch die ganze Vorbereitung ist kostenlos, im Unterschied zu anderen ähnlichen Sprachprüfungen. Ihre Finanzierung sichert die deutsche Seite auf der Grundlage einer Vereinbarung der Regierungen. Die deutsche Seite unterstützt das Projekt auch durch Finanzierung der benötigten Literatur und Lehrmittel, die sie dem deutschen Lektor an die Hand gibt. In den Jahren 2000-2003 wirkte hier das Ehepaar Rainer und Mariele Wicke. Im September 2003 ist ein neuer Lektor, Herr Helmut Wanka, nachgerückt.

Voraussetzungen
Die tschechische Schule, die das Sprachdiplom anbietet, muss entsprechende Voraussetzungen gewahrleisten, in erster Linie Kontinuität und eine genugende Anzahl von Lehrstunden. Das ist jedoch nur im Rahmen des achtjährigen Gymnasiums möglich. Unsere Schüler, die sich fur dieses Programm entscheiden, haben von der Prima an bis in die Oktava 5 Wochenstunden Deutsch, der vorletzte Jahrgang zudem noch ein vorbereitendes zweistundiges Seminar. Auf das Ablegen der Sprachdiplomprüfung können sich auch die Schüler des vierjährigen Gymnasiums vorbereiten, wenn sie zu uns als Fortgeschrittene kommen, am günstigsten von Grundschulen mit erweitertem Deutschunterricht. Da die Interessenten jedoch zunächst die allgemeinen Aufnahmeprüfungen in Tschechisch und Mathematik erfolgreich bestehen müssen, ist die Einrichtung solcher Sprachgruppen nicht einfach.

Wachsedes Interesse
Im Schuljahr 2000-2001, als wir mit diesem Programm begannen, konnten erst 4 Schuelerinnenzur Prüfung angemeldet werden. Im Folgejahr legten schon 14 Schülerinnen und Schuler diese Prüfung erfolgreich ab. Ein Jahr später waren es 13.Wir vertrauen fest darauf, dass die Anzahl der Interessenten und derjenigen, die die Prüfung zum DSD II erfolgreich ablegen, ansteigen wird.