MENU LABORATORNÍ CVIČENÍ

 

Laboratoře fyziky jsou odborné učebny, ve kterých platí speciální řád. Jeho součástí jsou také laboratorní požární směrnice.

 

  Laboratorní řád

 

 

1.   Do laboratoře fyziky smí studenti vstupovat jen se souhlasem vyučujícího.

2.  V laboratoři se studenti chovají tak, aby jejich vinou nedošlo k úrazu nebo poškození majetku.

3.  V laboratoři studenti nesmí svévolně manipulovat s rozvodným el. zařízením.

4.  V laboratoři nesmí studenti jíst, přechovávat jídlo na pracovních stolech a pít z laboratorního nádobí.

5.  Při práci v laboratoři studenti dodržují pokyny vyučujícího.

6.  Z měření si každý student vede zápis v sešitě k tomu určeném. Na základě něj vypracuje protokol, který v nejbližším cvičení předloží ke kontrole.

7.  Při práci s chemikáliemi musí studenti používat ochranné pracovní pomůcky (např. pracovní plášť).

8.  Při měření z elektřiny je třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými budou v příslušném ročníku studenti obeznámeni. Zdroj elektrického proudu zapojujeme až po kontrole vyučujícím. Žáci se srdeční vadou nesmí měření z elektřiny provádět.

9.  Každou závadu na měřícím zařízení studenti neprodleně oznámí vyučujícímu.

10. Při práci s tepelnými spotřebiči jsou studenti povinni pracovat tak, aby jejich vinou nedošlo k požáru.

11. Způsobí-li student škodu úmyslně, nebo v důsledku neukázněného chování, musí vzniklou škodu nahradit.

12. Každý úraz musí být okamžitě ohlášen vyučujícímu.

13. Po ukončení laboratorní práce uklidí studenti pomůcky podle pokynů vyučujícího.

14. Tento laboratorní řád jsou studenti povinni znát a dodržovat ho.

 

         

Požární směrnice laboratoře fyziky

 

 

 

A)   Požární prevence

1.  Studenti jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním nedali příčinu ke vzniku požáru.

2.  V laboratoři je zakázáno skladovat hořlavé a výbušné látky.

3.  Při práci s vařiči, kahany a svíčkami dbají studenti na bezpečné rozmístění pomůcek na pracovním stole.

4.  Nevychladlé tepelné spotřebiče nesmí být uloženy v uzavřené skříni.

5.  Každý požár ( i ten, který se podařilo ihned uhasit ) musí být oznámen vyučujícímu.

6.  Pokud nelze požár uhasit vlastními silami, je nutné opustit ohrožené prostory pod vedením vyučujícího.

B)   Poplachové směrnice v případě požáru

1.   Požární poplach je vyhlašován voláním HOŘÍ !!!.

2.  Studenti podle pokynů vyučujících ukázněně opustí ohrožené prostory a shromáždí se na určeném místě.

3.  Při evakuaci z ohrožených prostor se všichni chovají tak, aby nevyvolávali zbytečnou paniku a neohrozili svým chováním ostatní evakuované osoby.

C)  Volání požárního útvaru

1.   Požár se ohlašuje telefonicky z kanceláře školy.

2.  Vytočit číslo požárního útvaru (150).

3 Uvést své jméno, příjmení, adresu a číslo telefonu, z něhož voláme.

4.  Uvést, kde hoří, co hoří a jaké hořlavé materiály jsou v dosahu požáru.

5.  Po zavěšení sluchátka neodcházet od telefonu a počkat na ověření.