MENU VÝUKA

 

  Maturita z fyziky

Maturitní zkouška z fyziky probíhá ústní formou v laboratoři fyziky po dobu 15 minut. Každá otázka se skládá z teoretické části a příkladu z dané problematiky. Při zkoušce mohou studenti využít pro doplnění teorie i připravených demonstračních pomůcek.

 

  Maturitní okruhy z fyziky

Maturitní okruhy jsou pouze souborem požadovaného učiva, nemají charakter maturitních otázek !

 

 

Kinematika a dynamika hmotného bodu.
Pojmy rychlost a zrychlení. Pohyb rovnoměrný přímočarý, rovnoměrně zrychlený, volný pád. Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici. Newtonovy pohybové zákony, zákon zachování hybnosti. Práce, výkon, energie.

Zákon zachování energie v různých oblastech fyziky.
Objasněte souvislost mezi prací a energií a fyzikální význam těchto veličin. Formulujte zákon zachování energiea specifikujte ho pro procesy z různých oblasti fyziky (mechanické, tepelné, elektrické, ...).

Gravitační pole. Keplerovy zákony.
Gravitační pole. Tíhové pole. Keplerovy zákony.

Pohyby těles v gravitačním poli Země.
Pohyb těles v homogenním a nehomogenním gravitačním poli, vrhy, kosmické rychlosti.

Mechanika tuhého tělesa.
Skládání a rozklad sil působících na tuhé těleso. Momentová věta, dvojice sil. Porovnání posuvného a otáčivého pohybu. Rovnovážné polohy, stabilita tuhých těles. Moment setrvačnosti tuhého tělesa.

Mechanika kapalin a plynů.
Zákony hydrostatiky (Pascalův, Archimedův) a hydrodynamiky (rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice). Jejich využití v praxi.

Struktura a vlastnosti plynů.
Ideální plyn, střední kvadratická rychlost, izoděje, stavová rovnice plynů, adiabatický děj.

Základní zákony termodynamiky.
1. a 2. termodynamický zákon, kruhový děj, tepelné motory.

Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin.
Deformace tuhého tělesa, Hookův zákon, křivka deformace. Srovnejte vlastnosti pevných látek s kapalnými a plynnými látkami. Povrchová vrstva kapaliny, povrchové napětí, kapilární jevy. Teplotní objemová roztažnost kapalin.

Skupenské přeměny látek.
Popis jednotlivých skupenství a vzájemných přeměn - tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace, desublimace. Fázový diagram.

Elektrické pole.
Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, el. potenciál, el. napětí. Kapacita vodiče, kondenzátor, spojování kondenzátorů.

Elektrický proud v látkách, zákony stejnosměrného el. proudu.
Mechanizmus vedení el. proudu v kovech, el. proud. Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony. Měření napětí, proudu, odporu.

Vedení elektrického proudu v polovodičích.
Vodivost vlastní a nevlastní, polovodiče typu N a P. Diodový jev, tranzistory, využití v praxi.

Vedení elektrického proudu v elektrolytech, plynech a vakuu.Mechanizmus vedení.
Faradayovy zákony elektrolýzy, galvanické články. Ionizace, výboje, katodové záření. Termoemise elektronů. Využití v praxi.

Stacionární magnetické pole.
Magnet. pole jako další silové pole, síla působící v mag. poli na vodiče s proudem, mag. indukce, síla mezi dvěma rovnoběžnými vodiči s proudem. Magnetická indukce mag. pole přímého vodiče s proudem, smyčky a cívky. Částice s nábojem v mag. poli, látka v mag. poli, Hallův jev.

Nestacionární magnetické pole.
Elektromagnetická indukce, Faradayův zákon elmg. indukce, Lenzův zákon, indukčnost.Vířivé proudy.

Kmitavý pohyb.
Vznik a charakteristika pohybu. Porovnání mechanického a elmg. oscilátoru. Kmity vlastní a nucené, rezonance.

Střídavý proud.
Vznik a charakteristiky střídavého proudu. Obvody střídavého proudu. Výkon střídavého proudu.

Střídavý proud v energetice.
Generátory, trojfázový proud, elektromotory. Transformátory, výroba a přenos el. energie na dálku.

Vlnění.
Vznik a druhy, vlnění mechanická a elektromagnetická. Zvuk a jeho vlastnosti.

Optická zobrazení.
Zobrazení odrazem (zrcadla) a lomem (čočky). Zobrazovací rovnice kulových zrcadel a čoček. Optické přístroje.

Vlnové vlastnosti světla.
Interference na tenké vrstvě, Newtonova skla, ohyb světla, optická mřížka, polarizace světla.

Elektromagnetické záření a jeho energie.
Přehled elmg. záření. Tepelné záření, infračervené a ultrafialové záření. Rentgenové záření. Energie elmg. záření.

Základní pojmy kvantové fyziky.
Vnější a vnitřní fotoelektrický jev, Comptonův jev. Vlnové vlastnosti částic.

Atomistika.
Vývoj názorů na stavbu atomu, Pauliho princip. Jádro atomu, přirozená a umělá radioaktivita. Jaderná energie - její uvolnění a využití.

 

         

Součástí maturitní zkoušky je také řešení fyzikální úlohy. Úlohy jsou vybírány z těchto okruhů:

 

 

Grafy závislosti rychlosti a dráhy pohybu hmotného bodu na čase
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Newtonovy pohybové zákony
Rozklad sil na nakloněné rovině
Zákon zachování mech. energie a hybnosti
Mechanika tuhého tělesa - rovnovážná poloha tuhého tělesa, stabilita
Gravitační pole
Vrhy
Archimedův zákon
Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice
Deformace
Izoděje
Harmonický kmitavý pohyb
Elektrické pole, kapacita, řazení kondenzátorů
Ohmův zákon, řazení odporů
Ohmův zákon pro uzavřený obvod
Kirchhoffovy zákony
Stacionární mag. pole
Elmg. indukce, indukčnost
Obvody RLC
Zobrazování odrazem
Zobrazování lomem
Atomistika

 

    

 

Ukázky maturitních pomůcek a pokusů

Kinematika - grafy

Dynamika

Mechanika tuhého tělesa

 

 

   

Mechanika kapalin a plynů

Elektrostatika

Struktura a vlastnosti plynů

 

 

   

Vlastnosti pevných látek a kapalin Skupenské přeměny El. proud - měření odporu rezistoru
 

 

   

El. proud v polovodičích

El. proud v kapalinách a plynech

Stacionární magnetické pole

 

 

   

Nestacionární magnetické pole

Kmitavý pohyb

Střídavý proud v energetice

 

 

   

Kmitání, vlnění

Optická zobrazení

Vlnové vlastnosti světla

 

 

   

Elektromagnetické záření a jeho energie

Vnitřní fotoelektrický jev

Atomistika