MENU VÝUKA

Učebnice fyziky

Učebnice pro nižší gymnázium jsou studentům zapůjčovány bezplatně. Na vyšším stupni gymnázia mají studenti bezplatně pouze sbírky úloh z fyziky, učebnice si pořizují na vlastní náklady.

 

Nižší gymnázium (prima - kvarta)

Ročník:  prima
Název: Fyzika pro 6. ročník základní školy
Autor: Kolářová R., Bohuněk J.
Formát: A5
Počet stran: 160
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Učebnice vznikla přepracováním osvědčené řady učebnic. Seznamuje žáky se základy o vlastnostech látek, fyzikálními veličinami a jejich měřením. V poslední části se zabývá elektrickými obvody.
Poznámka: Naši žáci mají k dispozici ještě vydání původní učebnice v dvoudílné podobě. Škola podle svých možností tato vydání postupně nahrazuje novými.

 

Ročník:  sekunda
Název: Fyzika pro 7. ročník základní školy
Autor: Bohuněk J., Kolářová R.
Formát: A5
Počet stran: 200
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Učebnice navazuje na učivo primy kapitolami o pohybu a síle, mechanických vlastnostech kapalin a plynů a světelných jevech. Obrázky, úlohy i pokusy jsou zařazeny hned za příslušným výkladovým článkem. V učebnici jsou zařazeny i laboratorní úlohy a výsledky úloh.
Poznámka
:
 Naši žáci mají k dispozici ještě vydání původní učebnice v dvoudílné podobě. Škola podle svých možností tato vydání postupně nahrazuje novými.

 

Ročník:  tercie
Název: Fyzika pro 8. ročník základní školy
Autor: Kolářová R., Bohuněk J.
Formát: A5
Počet stran: 224
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Učebnice je rozdělena do čtyř tematických celků. Práce, energie, teplo. ELektrické jevy. Zvukové jevy. Počasí kolem nás. Není již rozdělena na studijní část A a pracovní část B. Obrázky, úlohy i pokusy jsou zařazeny hned za příslušným výkladovým článkem. V učebnici jsou zařazeny i laboratorní úlohy a výsledky úloh.

 

Ročník:  kvarta
Název: Fyzika pro 9. ročník základní školy
Autor:  Bohuněk J. Kolářová R. Štoll I.
Formát: A5
Počet stran: 157
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Učebnice je rozdělena do tematických celků. Zvukové jevy. Využití světla a záření, jaderná energie, energie a její přeměny, počasí kolem nás a Země a vesmír. Ve druhé části shrnuje dosavadní poznatky z učiva fyziky. Zařazeny jsou i laboratorní úlohy vhodné pro procvičení a upevnění teoretických poznatků.

 

Ročník:  prima, sekunda
Název: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl
Autor: J. Bohuněk
Formát: A5
Počet stran: 128
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: První díl pokrývá celou tematiku mechaniky pevných látek ve všech ročnících ZŠ.

 

Ročník: sekunda, tercie
Název: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl
Autor: J. Bohuněk
Formát: A5
Počet stran: 160
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Druhý díl obsahuje kapitoly: Základní poznatky molekulové fyziky, Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, Práce, Výkon, Pohybová a polohová energie, Vnitřní energie, Teplo, Změny skupenství látek, Spalovací motory, Světelné jevy.

 

Ročník: tercie, kvarta
Název: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl
Autor: J. Bohuněk
Formát: A5
Počet stran: 152
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Třetí díl obsahuje kapitoly: Elektromagnetické jevy, Jaderná energie, Kmitavý pohyb, Akustika, Astronomie, Astrofyzika.

 

                                                                                                                                                                                                       

Vyšší gymnázium

Ročník: první, kvinta
Název: Fyzika pro gymnázia – Mechanika
Autor: Bednařík M., Široká M.
Formát: A5
Počet stran: 288
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: 3. vydání Mechaniky vychází již jako přepracované, má i novou grafickou úpravu, pro lepší přehlednost učiva jsou použity dvě barvy. Učivo zpracovává v rozsahu: Kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, práce a energie, gravitační pole, tuhé těleso a mechanika kapalin a plynů.

 

Ročník: druhý, sexta
Název: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika
Autor: Bartuška K., Svoboda E.
Formát: A5
Počet stran: 244
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Učebnice zpracovává tyto okruhy učiva: Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky, vnitřní energie, práce a teplo, struktura a vlastnosti plynného skupenství látek, kruhový děj s ideálním plynem, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin a změny skupenství látek. V závěru knihy jsou zpracovaná teoretická a laboratorní cvičení související s probíranou látkou.

 

Ročník: druhý, sexta
Název: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění
Autor: Lepil O.
Formát: A5
Počet stran: 132
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Tato zpracovává podrobně kapitoly kmitání mechanického oscilátoru, mechanické vlnění a zvukové vlnění. V závěru knihy jsou zpracovaná teoretická a laboratorní cvičení související s probíranou látkou.

 

Ročník: třetí, septima
Název: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus
Autor: Lepil O., Šedivý P.
Formát: A5
Počet stran: 340
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Učebnice zpracovává v rozsahu středoškolského učiva celou elektřinu od kapitoly o elektrostatice přes proud v látkách, střídavý proud atd. až po přenos informací elektromagnetickým vlněním. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací fyziky. Učební text je opět doplněn teoretickými cvičeními a laboratorními pracemi.

 

Ročník: čtvrtý, oktáva
Název: Fyzika pro gymnázia – Optika
Autor: Lepil O.
Formát: A5
Počet stran: 206
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Učebnice optiky navazuje na mechanické vlnění učvem o elektromagnetickém záření, vlnovou optikou a zobrazováním pomocí optických soustav. Zmíněna je i historie optiky a nechybějí ani teoretická a laboratorní cvičení.

 

Ročník: čtvrtý, oktáva
Název: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity
Autor: Bartuška K.
Formát: A5
Počet stran: 64
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Kniha zpracovává Einsteinovu speciální teorii relativity. Obsahuje i životopis A. Einsteina.

 

Ročník: čtvrtý, oktáva
Název: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta
Autor: Štoll I.
Formát: A5
Počet stran: 190
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Kniha zpracovává atomovou a jadernou fyziku, částicovou fyziku a přibližuje moderní fyzikální obraz světa. Nechybějí ani teoretické a praktické úlohy pro studenty.

 

Ročník: čtvrtý, oktáva
Název: Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika
Autor: Macháček M.
Formát: A5
Počet stran: 160
Vydavatelství: Prometheus
Anotace: Poslední z řady učebnic přibližuje čtenářům Sluneční soustavu, fyziku hvězd a poznávání vesmíru.

 

Ročník: první - čtvrtý
Název: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy
Autor: Lepil O., Bednařík M., Široká M.
Formát: A5                                                                                                                                                                                                                               
Počet stran: 272
Vydavatelství: Prometheus
Anotace:  Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka obsahuje 1 336 úloh a vybrané typové příklady jsou uvedeny s úplným řešením. Je dobrou pomůckou, která žáka střední školy provází celým studiem a usnadní mu i zvládnutí přijímací zkoušky na vysokou školu.