MENU VÝUKA

Výuka fyziky na GML

Výuka fyziky na naší škole probíhá ve všech ročnících, a to v počtu 2 hodiny týdně. Na vyšším stupni gymnázia studenti, s výjimkou maturitního ročníku, jednou za 14 dní absolvují  Fyzikální praktikum a cvičení z fyziky. V těchto hodinách  získávají  formou laboratorních prací základní dovednosti a praktické návyky z fyziky.

Studentkám a studentům, kteří budou fyziku potřebovat i v dalším pomaturitním studiu, nabízíme v posledním roce studia jednoletý Fyzikální seminář. Učivo v semináři je přizpůsobeno požadavkům studentů, opakuje a rozšiřuje základní učivo a umožňuje kvalitní přípravu na přijímací zkoušky z fyziky na vysokou školu. Výuka ve všech uvedených předmětech probíhá podle schválených tématických plánů.

Pro řešitele fyzikální olympiády organizujeme konzultace k řešení a přípravu na okresní a regionální kolo FO. Pro všechny zájemce z řad studentů sedmých ročníků ZŠ a sekund víceletých gymnázií pořádáme již tradičně městské kolo FO kategorie G-Archimediády. Na vítěze čekají věcné ceny a diplomy.

 

  Okruhy učiva jednotlivých ročníků


Prima

    I.   Úvod do studia fyziky.

    II.  Látka a těleso.
           1. Stavba látek.
           2. Elektrické vlastnosti látek.
           3. Magnetické vlastnosti látek.
           4. Měření délky pevného tělesa.
           5. Měření objemu tělesa.
           6. Měření hmotnosti tělesa.
           7. Hustota.
           8. Měření času.
           9. Měření teploty tělesa.

    III. Elektrický obvod.
           1. Elektrický proud v kovech.
           2. Tepelné elektrické spotřebiče.
           3. Magnetické pole elektrického obvodu.
           4. Rozvětvený elektrický obvod.
           5. Elektrický proud v kapalinách a plynech.
           6. Základní pravidla bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením.


       

 

Sekunda

    I.   Pohyb a síla.
           1. Pohyb tělesa.
           2. Síla a její měření.
           3. Skládání sil.
           4. Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony.
           5. Otáčivé účinky síly.
           6. Deformační účinky síly.
           7. Tření.
        
    II.  Mechanické vlastnosti kapalin a plynů.
           1. Mechanické vlastnosti kapalin.
           2. Mechanické vlastnosti plynů.

    III. Světelné jevy.
           1. Přímočaré šíření světla.
           2. Odraz světla. Zobrazování zrcadly.
           3. Lom světla. Zobrazování tenkou čočkou.
         

       


Tercie

    I.   Mechanická práce, energie, teplo.
           1. Práce, výkon. Pohybová a polohová energie.
           2. Vnitřní energie.
           3. Změny skupenství látek.
           4. Tepelné motory.
                
    II.  Elektromagnetické jevy.
         1. Elektrický náboj, elektrické pole.
           2. Zákony elektrického proudu v obvodech.
           3. Elektromagnetické jevy.

       

       

 


Kvarta

     I.    Polovodiče.             
    II.   Zvukové jevy.
    III. Využití světla a záření.
    IV. Jaderná energie.
    V.   Energie a její přeměny.
    VI.  Počasí kolem nás.
    VII. Země a vesmír.

       

       


Kvinta, první ročník

    I.   Úvod.

    II.  Mechanika hmotných bodů.
           1. Kinematika hmotného bodu.
           2. Dynamika hmotného bodu.
           3. Práce a energie.
          
    III. Gravitační pole.
           1. Gravitační pole.
           2. Pohyby tělesa v gravitačním poli.

     IV. Mechanika tuhého tělesa.

   V.  Mechanika kapalin a plynů.


       


Sexta, druhý ročník

    I.   Molekulová fyzika a termika.
           1. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky.
           2. Vnitřní energie, práce, teplo.
           3. Struktura a vlastnosti plynů.
           4. Práce plynu. Kruhový děj.
           5. Struktura a vlastnosti pevných látek.
           6. Struktura a vlastnosti kapalin.
           7. Změny skupenství látek.
        
    II.  Mechanické kmitání a vlnění.
           1. Kmitání mechanického oscilátoru.
           2. Mechanické vlnění. Zvuk.

  

       


Septima, třetí ročník

    I.   Elektrické pole, elektrický proud v látkách.
           1. Elektrický náboj a elektrické pole.
           2. Vznik elektrického proudu.
           3. Elektrický proud v kovech.
           4. Elektrický proud v polovodičích.
           5. Elektrický proud v elektrolytech.
           6. Elektrický proud v plynech a ve vakuu.
           
    II.  Magnetické pole.
           1. Stacionární magnetické pole.
           2. Nestacionární magnetické pole.
           3. Střídavý proud.
           4. Elektromagnetické kmitání a vlnění.

  

       


Oktáva, čtvrtý ročník

   
  
 I.   Světlo a záření.
           1. Základní pojmy.
           2. Zobrazování optickými soustavami.
           3. Vlnové vlastnosti světla.
           4. Elektromagnetické záření.

    II.  Speciální teorie relativity.
    
    III. Fyzika mikrosvěta.
           1. Kvantová fyzika.
           2. Fyzika elektronového obalu.
           3. Jaderná fyzika.

     IV. Astrofyzika.

    V.  Fyzikální obraz světa.