Systematický přístup v prevenci sociálně patologických jevů

Se stále se zvyšujícím počtem dětí experimentujících s drogou a následných problémů na školách, je nutné věnovat tomuto asociálnímu chování odbornou poradenskou i výchovnou péči přímo na škole. Tato odborná péče by měla doplňovat preventivní program na škole zaměřený na děti, pedagogy a rodičovskou veřejnost.

 1. Preventivní program pro starší děti a studenty, který bude realizován společně s peer aktivisty a bude splňovat minimální standardy MŠMT.
 2. Vzdělávací program pro pedagogický kolektiv na škole.
 3. Preventivní program 1x až 2x za školní rok pro rodiče.
 4. Pravidelné konzultační a poradenské hodiny pro studenty, rodiče a pedagogy.
 5. Supervize nad realizací preventivních programů a spolupráce při vytváření preventivních programů na dané škole.

Při preventivní práci se třídami studentů a starších dětí se pravidelně v každé skupině setkávám s nutností individuálního přístupu při řešení problémů, které jednotlivci mají. Velmi často se jedná o experimentování s drogami event. problémy užívání, problémy v rodině nebo ve vrstevnickém kolektivu ve škole. U mnoha těchto případů lze včasnou intervencí předejít možným dalekosáhlým důsledkům, které problémové chování s sebou přináší. Toto včasné poradenství a podpora mladého člověka při řešení problémů nám pomůže zamezit dalšímu šíření těchto sociálně patologických jevů mezi mládeží na školách.

Rozsah hodin na škole bude přizpůsoben požadavkům a velikosti školy. Jedná se o systematickou prevenci s kontinuální návazností jednotlivých programů.

Gymnázium Matyáše Lercha

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Důležitým znakem je rovněž snížení rizik a vlivů, které narušují zdraví a sociální vývoj mládeže.

Preventivní program je rozdělen do dvou částí.

 1. Akce probíhající pravidelně podle dlouhodobého plánu v každém školním roce.
 2. Akce organizované v tomto školním roce.

A)

 1. Spolupráce s výchovným poradcem a vyučujícím ZSV, koordinace akcí pro jednotlivé ročníky dle probíraného učiva.
 2. Trvalá spolupráce je zaměřená na zařízení zabývající se prevencí sociálně patologických jevů.
 3. Pedagogický sbor je průběžně informován o termínech a průběhu jednotlivých akcí, vzájemná konzultace o jejich shodnosti a účinku.
 4. Studentům jsou zapůjčovány ke studijním účelům materiály a videokazety zaměřené na soc.patologické jevy
 5. Na chodbě zůstává trvale vyčleněna nástěnka s informačním materiálem a adresami krizových center, telefonní čísla, pozvánky na akce
 6. Vyučující Čj a Vv zapisují pravidelně studenty do různých soutěží.
 7. Je podporováno vyžití v zájmových mimoškolních činnostech organizovaných naší školou:
  1. Pěvecký sbor Labutí píseň
  2. Dramatický kroužek
  3. Školní knihovna
  4. Návštěvy divadelních představení
  5. Zapojení do olympiád
  6. Podpora vědecké činnosti studentů v SOČ
  7. Sportovní vyžití v posilovně, v tělocvičnách a na hřišti
 8. preventivní program jedenkrát za školní rok pro rodiče
 9. pravidelné konzultační a poradenské hodiny pro studenty, rodiče, pedagogy
 10. vzdělávací program

Rodiče

Pro rodiče zařadíme na tř.schůzkách prostřednictvím třídních profesorů informaci o preventivním programu ve škole, o poradenství a komunikační činnosti a současné situaci braní drog mezi mládeží. Uskutečníme besedu na téma Prevence šikany“ .

Pedagogové

Informativní vstupy o preventivním programu na škole, po dohodě vzdělávání v problematice zneužívání návykových látek, prevence šikany.Informace průběžně na nástěnce.

B)

Prevence sociálně patologických jevů – akce organizované ve školním roce 2008/09

záříadaptační kurz (1. ročníky)přednáška organizace Spondea Brno dr.Úlehlová – „Rasismus a jeho důsledky“
říjenPřednáška dr.Forejta AIDS a pohlavně přenosné choroby1. ročníky kino Lucerna „Hrozba zvaná drogy“
prosinec2. ročníky Kriminalita mládeže
ledenPřednáška „S tebou o tobě“ – sexuální výchovaPrima + 1.roč. dívky
únorPřednáška - Výchova k rodičovství – těhotenství a porodPrevence šikany – byli seznámeni profesoři a studenti (nutný zápis do TK)
březenPřednáška – Prevence rakoviny prsou(přednášející z oddělení prevence onkologického odd. nemocnice Žlutý kopec)Přednáška – poruchy výživy (tercie, kvarta)
dubenPartnerské vztahy a konflikty mezi lidmi – přednáška v aule - Spondea
červenHIV – To je tvoje volba (přednáška Podané ruce – aula)