Dobrý den,
obecné informace k činnosti metodika prevence najdete níže. Aktuálně je obsah prvních stránek věnován informacím k tématu péče o duševní zdraví.

Jak o své duševní zdraví pečovat a kde hledat pomoc při psychickém onemocnění:

Tipy od odborníků z organizace NEVYPUSŤ DUŠI

Teenagerům v nouzovém stavu:
 1. zůstaňte ve spojení s přáteli,
 2. mluvte o svých potřebách,
 3. dovolte si prožívat negativní emoce,
 4. soustřeďte se na přítomnost,
 5. dávejte si konkrétní cíle,
 6. pečujte o své duševní zdraví a buďte na sebe hodní,
 7. stáhněte si do mobilu užitečné aplikace - například aplikaci NEPANIKAŘnewwin,
 8. nebojte se vyhledat odbornou pomoc: https://nevypustdusi.cz/kde-hledat-pomoc/newwin.
První pomoc při úzkosti:
 1. sami se zastavte a zhluboka se nadechněte,
 2. připomínejte si, že stav, který trvá teď, odezní,
 3. snažte se dostat pod kontrolu svůj dech,
 4. uvolněte svaly,
 5. zaměřte se na odvedení pozornosti,
 6. nebojte se vyhledat pomoc,
 7. dopřejte si dostatek odpočinku,
 8. pečujte o sebe.
Sedm zásad zdravé psychohygieny:
 1. Pamatuj na svou pohodu: Ujisti se, že máš dostatek spánku, čerstvého vzduchu a vyvážené stravy.
 2. Pohybuj se: Najdi si nějakou fyzickou aktivitu, která tě baví a po které je ti dobře.
 3. Udělej si čas na své pocity a myšlenky: Každý den na nějakou dobu vypni počítač, telefon a televizi.
 4. Buď součástí skupiny: Věnuj čas lidem, se kterými je ti dobře.
 5. Měj realistické očekávání od svých nálad: Všichni máme někdy špatnou náladu, kdy nezvládneme být pozitivní, pokud ale trvá špatná nálada několik týdnů v kuse, vyhledej pomoc.
 6. Nastav si dosažitelné cíle: Zvol si cíle, které tě motivují, ale nepohlcují.
 7. Buď na sebe hodný: Pokud jsi v těžké situaci, dýchej zhluboka a zkus k sobě mluvit tak, jak bys mluvil k dobrému příteli.
Tipy pro teenagery v době Covid-19: Tipy pro všechny:

Spolupráce s poradenským centrem

Metodik prevence GML spolupracuje s poradenským centrem Brno Sládkova, které kromě jiného nabízí také individuálním klientům odbornou bezplatnou psychologickou pomoc v oblasti:

 • rizikového chování dětí a mládeže – např. užívání návykových látek, obtíže ve vztazích s vrstevníky, šikana, netolismus, agresivita, záškoláctví a s tím související výchovné, vztahové a rodinné potíže.
Dále také:
 • Poradenství pro rodiče, děti a dospívající.
 • Poradenství pro rodiny a rodinná terapie.
 • Skupinové programy pro děti a dospívající.
 • Rodičovská skupina.
 • Krizová intervence.
 • Telefonické a e-mailové poradenství.
 • Zprostředkování kontaktů na ostatní odborná zařízení.
Poradenské služby jsou v poradenském centru pro klienty bezplatné.
Kontakt na poradenské centrum: OBJEDNÁVÁNÍ
tel: 548 526 802
mob: 723 252 765
e-mail: sladkova@pppbrno.cz
Nebojte se na poradenské centrum obrátit, ochotně Vám pomohou !

Metodik prevence na GML

Metodik prevence: Petra Tesařová (kontakt: tesarova@gml.cz)
Metodik prevence tvoří Minimální preventivní program, ten si klade za cíl vhodným způsobem předávat studentům školy informace o nebezpečích rizikových forem chování, snažit se na studenty působit ve smyslu omezení výskytu rizikových forem chování, předcházet jim a v případě výskytu problémů pomoci s jejich řešením (směrovat na specializované odborné instituce, které provádí krizovou intervenci, poradenské služby žákům i jejich rodičům). Mezi rizikové formy chování v souladu s metodickými pokyny MŠMT řadíme zejména:

 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření,
 • kriminalitu,
 • kyberšikanu, netolismus,
 • záškoláctví,
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování,
 • xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus.
V neposlední řadě zařazujeme do preventivních programů péči o duševní zdraví a prevenci rizikového chování ve sportu. Při činnosti v oblasti prevence spolupracuje školní metodik s vedením školy, s jednotlivými vyučujícími odborných předmětů, s odbornými externími organizacemi.
Metodik primární prevence spolupracuje s výchovným poradcem. Pedagogický sbor je průběžně informován o termínech a průběhu jednotlivých akcí. Na chodbě zůstává trvale vyčleněna nástěnka s informačním materiálem a adresami krizových center, telefonní čísla, pozvánky na akce.

U dětí je podporováno vyžití v zájmových mimoškolních činnostech organizovaných naší školou:
 1. pěvecký sbor,
 2. dramatický kroužek,
 3. školní knihovna,
 4. návštěvy divadelních představení i v cizím jazyce, kina v rámci filmových festivalů,
 5. zapojení do olympiád,
 6. podpora vědecké činnosti studentů v SOČ,
 7. sportovní vyžití v posilovně, v tělocvičnách a na hřišti,
 8. pravidelné konzultační a poradenské hodiny pro studenty, rodiče, pedagogy.

Akce organizované ve školním roce během prezenční výuky pomocí externích organizací

záříadaptační kurz (všechny první ročníky)
říjen23.10.2018, 8:00–12:00 prevence úrazů míchy a páteře, Paracentrum Fénix (5AV, 3AF, 1A, 1B, 1C)
listopad7.11. a 19.11.2018, 9:00–10:40 hrou proti AIDS, Státní zdravotní ústav (5AV, 3AF)
prosinec18.12.2018 Facebook a jeho tvář (3AV, 1AF)
18.12.2018 netolismus (2AF, 2BF)
leden29.1.2019 Řešení krizových situací v období adolescence, Krizové centrum Hapalova (6AV, 7AV)
únor18.2.2019 Čas proměn, MP Education (2AV)
březen4.3.2019 Násilí do vztahu nepatří, Spondea (3B, 3C)
březen11.3.2019 Prevence pohlavně přenosných chorob, IMFSA LF (5AF, 7AV)
březen22.3.2019 Prevence závislosti na nikotinu, MUDr. Ondřej Sochor (1A, 1B, 1C)
dubenporuchy příjmu potravy, Anabell (6AV, 4AF, 4BF, 2A, 2B)
dubenKyberšikana, IBM (3AV, 4AV)
květenPrvní pomoc, IMFSA LF (3A, 5AF, 7AV)
Plus programy pro jednotlivé třídy v případě, že bude kolektiv třídy vyžadovat specifický program šitý na míru, v tomto případě spolupracuje škola s pedagogicko psychologickou poradnou Brno, Sládkova.