Plán práce výchovného poradce

Výchovný poradce poskytuje konzultace a pomoc v oblastech:
1.   péče o studenty se vzdělávacími problémy ( špatný studijní prospěch apod.)
2.  práce se studenty s výchovnými problémy (např. nekázeň, záškoláctví, šikana,závislosti ve spolupráci s metodičkou prevence sociopatologických jevů)
3.  péče o žáky se specifickými poruchami učení aj., kteří vyžadují zvláštní péči – dle vnitřního předpisu školy
4.  uzpůsobení studia žáků mimořádně nadaných – ve spolupráci s vedením školy dle vnitřního předpisu
5.  integrování žáků jiných národností a státního občanství –překonávání jazykových aj.případných bariér
6.  péče o žáky se sociálně znevýhodněných rodin – např.poskytnutí učebnic zdarma aj.
7.  kariérového poradenství žáků  při volbě dalšího studia a zaměstnání
8. spolupráce s vysokými školami – především v projektu Partnerství ve vzdělávání  (spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno)
9.  spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami - především s PPP Kohoutova, Mgr.Trávníkovou

Rozpis činnosti:
Září:      
- návštěva matur.třídy v tříd. hodinách a zjištění kontaktní mailové adresy pro rozesílání informací  studentům
- návštěva prvních ročníků a podání základní informace o výchovném poradenství
- informace pro maturanty o časopisech a internetových stránkách se seznamy VŠ a VOŠ
- studenty předmaturitních ročníků seznámit s pomocí při volbě povolání( práce ped.-ps. poradny)
- zjistit zájemce o psychologický rozbor schopností pro profesní orientaci 3.ročníků
- informace o přípravných kurzech na VŠ
Říjen:     
-  informace o přípravných kurzech na VŠ a dnech otevřených dveří na VŠ
- u nových studentů zjistit problematiku poruch učení(dysgrafie,dyslexie)
Listopad: 
-  veletrh Gaudeamus, uvolnění žáků 4.ročníku
-  předat maturantům vzor vyplněné přihlášky
- termín odevzdání přihlášek na některé VŠ (konec listopadu  umělecké školy a architektura)
- besedy se zástupci vysokých škol
- objednání Učitelských novin se seznamem VŠ
Prosinec:  
- testy profesní orientace pro zájemce ze 3. ročníků (Mgr. P. Vaněk)
Leden:     
- pololetí – kázeňské problémy,neprospěch (individuální konzultace)
Únor:
- termín odevzdání přihlášek na VŠ
- informace o VOŠ        
Březen–duben:
- termín odevzdání přihlášek na VOŠ
Květen–červen:
- maturity
-prospěch ve 2.pol.
Během školního roku:
- účast na seminářích výchovných poradců
- pomoc třídním učitelům při práci s problémovými žáky a žáky s poruchami   učení     
- spolupráce s metodičkou prevence sociálně-patologických jevů
- pomoc při řešení kázeňských ,studijních nebo osobních problémů žáků
- organizace besed se zástupci VŠ, Scio atd.
- individuální konzultace pro maturanty při volbě povolání