Latina

Symbol zavináče není ničím novým. Již v šestém století jej latiníci používali pro označení slůvka “ad”, které znamená “na” nebo “k” (ad hoc, ad rem). Později se symbol prosadil do běžné angličtiny a znamenal “at a price of … (each)”, tedy cenu za kus. V anglicky mluvících zemích se symbol v této souvislosti označoval jako “commercial at”.

Svět počítačů

Do počítačového světa si zavináč prorazil cestu v roce 1971. Američan Ray Tomlinson, který vytvářel e-mailové programy, jej použil pro operační systém Tenex. Potřeboval zkrátka symbol, kterým by oddělil dvě části e-mailové adresy, tedy jméno uživatele a počítačového „hostitele“. Symbol, který se normálně ve jménu vůbec neobjevuje, a přesto je k nalezení na standardní klávesnici.

Psací stroj

Jak se na klávesnice dostal? Vlastně tak trochu náhodou. V patnáctém století reprezentoval symbol ve španělském a arabském světě hmotnostní jednotku „arroba“, která představuje asi 12,5 kg. Ta se používala až do století devatenáctého a tak si zavináč prorazil cestu na klávesnice prvních modelů psacích strojů firmy Underwood. Neměl tehdy moc praktické využití, ale od psacího stroje byl jen krůček k počítačům…

Kolik řečí umíš…

Mnoho let po Tomlinsonově první aplikaci se s rozšířením Internetu a e-mailu rozšířilo i používání zavináče. Neanglicky mluvící země si pro malý zakroucený znak záhy našly roztodivná jména. Tak například v italštině se zavináči říká “chiocciolina”, což v překladu znamená malý šnek, francouzský “petit escargot” je obdobou. Holanďané používají termín “apestaartje” neboli opičí ocásek, Finové zase “miau”, což je ocásek kočičí. Norům zavináč připomíná skořicový koláč zatočený do spirály, v Izraeli jde prostě o “shtrudel”. Inu, proti gustu žádný dišputát.

Pramen FF MU Brno

První, kdo použil znak @ v e-mailu, byl počítačový odborník Ray Tomlinson. Vybral si tento @ znak proto, že byl jediný, který se nemohl vyskytnout v žádném jméně, a tak nemohl způsobit žádné chyby.

Existuje několik hypotéz, jak se tento znak objevil na klávesnici. Někteří lidé míní, že má původ již ve středověku, protože se objevuje na některých starých rukopisech. Monks se domnívá, že @ je univerzální latinské slovo "ad", které může znamenat "u, při", nebo "k" nebo "vedle". Někteří vědci si ale myslí, že jde o mladší znak, který se objevil někdy v 18.století a byl užíván jako obchodní symbol označující cenovou jednotku. V dalších výzkumech objevil jistý Ital tento znak jako určení množství. A další odborník našel latinsko-španělský překlad tohoto znaku jako váhovou míru.

V roce 1885 byl @ zahrnut mezi klávesy prvního psacího stroje typu Underwood. Poté, co se objevil mezi klávesami, nikdo nevěděl, jak ho nazvat. Britové a Američani ho nazývají jako "at-sign", Španělé a Portugalci mají pro něj slovo "arroba", Francouzi se přiklonili ke slovu "arrobase". Francouzi mají i jiný termín, a to "petit escargot", což znamená šnek. Norové jej nazývají prasečí ocas, Číňané myška a Rusové pes. V oblasti technologie zůstal znak nezměněn. Mladá odvážná generace ho ale přijala jako obohacení textových zpráv posílaných mobilními telefony, např. "CU @ 9pm @ Faces".

Pramen: Guissani, B. (2001, May 7). A brief history of @. Retrieved on April 1, 2003 from http://www.thestandard.com/article

Pramen FF MU Brno (v originále)

Ray Tomlinson, a computer engineer, was the first to use the @ sign into the structure of the e-mail. He picked the @ sign because it was the only sign that could not appear in anybody's name and therefore would not cause confusion.

There are several assumptions how the @ sign appeared on the keyboard. Some people thinks it originated in the Middle Ages because it appeared in some ancient manuscripts. Monks think that the @ sign is a versatile Latin word that means "ad" which can mean "at" or "towards" or "by". Some linguists, though, claim that it is a more recent invention appearing sometime in the 18th century which was used as a commercial symbol indicating price unit. In some researches, another Italian discovered the @ sign as denoting quantity. Still another researcher found a Latin-Spanish translation of the sign as a measure of weight.

In 1885 the @ sign was included on the keyboard of the first model of the Underwood typewriter. After it was included in the keyboard, nobody knew how to call it. Britons and Americans refer to it as "at-sign"; Spaniards and Portuguese call it "arroba" while the French turned it into "arrobase". The French had another term for it and it was "petit escargot" which is a snail. The Norwegians call it a pig's tail, Chinese a little mouse and Russians a dog. The @ sign has remained as a constant in the realm of technology. More adventurous youngsters have adapted it to enhance text messages by cell phones such as "CU @ 9pm @ Faces".

Source: Guissani, B. (2001, May 7). A brief history of @. Retrieved on April 1, 2003 from http://www.thestandard.com/article