Projekt:

Modernizace fyzikální laboratoře a nové možnosti jejího využití

Evidenční číslo projektu 1723P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Výcho stav:
Před zahájením projektu byla učebna vybavena operačním systémem MS Windows XP SP2 z důvodu předchozí modernizace hardware. Ta byla vynucena vyššími nároky na kvalitu výpočetní techniky, zejména v souvislosti s prací s videosekvencemi při studiu mechanických pohybů. Tento nový operační systém však zabránil využívání ISES, do té doby u nás hojně používanému k měření pomocí počítače napojeného na reálný experiment. Proto bylo nutno vzniklou situaci řešit. S ohledem na dlouhodobou spolupráci s RNDr. Františkem Lustigem z katedry didaktiky fyziky MFF UK Praha, dodavatelem měřícího systému ISES, se naše škola stala jakýmsi testovacím pracovištěm nové, připravované verze ISES Win32i pro nové operační systémy. Byla nám zapůjčena beta verze software, která byla na základě i našich připomínek a požadavků během let 2005, 2006 postupně upravována a vyvíjena.

Současnost:
V současnosti v souladu s cíli projektu běží na všech osmi žákovských počítačích ISES Win32i pod operačním systémem MS Windows XP SP2
. Kromě toho používáme řadu fyzikálních programů, např. World in Motion, AVIStep (programy pro zkoumání videosekvencí mechanických pohybů), Interactive Physics 2004 (fyzikální modelování), Crocodile Clips, Edison (práce s elektrickými  obvody) a další. 

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0