Úvod - prezentace projektu
Průběh projektu
Nabízená školení
Studijní opory
Vytvořené materiály
Školitelé
Kontakty

Průběh projektu

V prvních měsících bude na základě výběrového řízení rozhodnuto o vybavení nákupu mobilní laboratoře přírodovědných předmětů. Pořízeno bude 10 studentských pracovišť vybavených měřicími čidly k měření fyzikálních, chemických a biologických veličin. Každé pracoviště bude mobilní, nebude tedy vázané na určitou učebnu, bude možné provádět měření a experimenty v terénu. Laboratoř umožní zkoumat současně fyzikální, chemické a biologické vlastnosti a povede tak k integraci přírodovědného vzdělávání. Po zprovoznění budou v práci s laboratorním vybavením a ovládacím softwarem proškoleni vyučující přírodovědných předmětů na GML tak, aby byli schopni vystupovat nejen v roli uživatele, ale aby práci s tímto vybavením aktivně přizpůsobili svému stylu výuky. Od listopadu 2011 budou školení práce s touto laboratoří nabízena i pedagogickým pracovníkům jiných škol z Jihomoravského kraje. Kurzy práce s laboratoří jsou akreditovány MŠMT a účastníci po jejich skončení obdrží osvědčení o dalším vzdělávání. - Předpokládáme, že vyučující GML budou laboratoř využívat v kmenových hodinách, v laboratorních cvičeních, během projektových aktivit, exkurzí atp. Při tom budou vytvářet didaktické materiály použitelné v hodinách – přípravy na hodiny, náměty na aktivity, návody k laboratorním úlohám, pracovní listy… Tyto výukové objekty budou ověřeny ve výuce a průběžně zveřejňovány na internetových stránkách projektu. Před skončením projektu budou rovněž vydány knižně. - Aktivity využívající mobilní laboratoře přírodovědných předmětů povedou k modernizaci učebního obsahu a zvýšení jeho mezipředmětové provázanosti. Tomu musí odpovídat i úprava stávajících školních dokumentů, např. změny v laboratorních cvičeních, zavedení pravidelného experimentování pro nižší stupeň gymnázia atd. V rámci projektu bude vytvořen učební plán a rozpracována obsahová náplň nepovinného semináře Moderní fyzika pro 3. ročník vyššího gymnázia.

Copyright © 2011, Roman Halík