Projekt GML Templates

Harmonogram

Plán aktivit

Podmínky / Odkazy

O projektu

   

Souhrnné informace o projektu

Příjemcem podpory je GML.

Identifikace operačního programu

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_16_035 – Šablony pro SŠ a VOŠ I – MRR

Projekt

Název projektu: GML Templates
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007987
Datum zahájení projektu: 1. září 2017
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2019
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24
Rozpočet projektu (pro GML): 1 089 706 Kč

Aktivity projektu

III/2.1 – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.5 – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.8 – Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 – Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 – Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.11 – CLIL ve výuce na SŠ
III/2.13 – Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
III/4.1 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Kontaktní osoby

Hlavní manažer projektu: Mgr. Roman Podlena, podlena@gml.cz, 549 122 031, 777 085 089

Věcný manažer projektu: Ing. Petra Havranová, havranova@gml.cz, 549 122 066, 725 511 405

Konktaktní osoba: Mgr. Roman Podlena, podlena@gml.cz, 549 122 031, 777 085 089