Projekt GML Docens

Hotové DUMy

Vložení DUMů
(pro tvůrce)

Odkazy

O projektu

   

Souhrnné informace o projektu

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 34
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.5
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Typ projektu: IP - ostatní

Projekt

Název projektu: GML Brno Docens
Zkrácený název projektu: GMLearning
Název projektu anglicky: GMLearning
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0878
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2014
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24,0
Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova: 410/2009 Sb./701-704 (FZ 07/2009)
Rozpočet projektu celkem: 2 251 921,00

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Celé znění projektu (pdf)

Kontaktní osoba

Konktaktní osoba: Roman Podlena, podlena@gml.cz, 549 122 031, 777 085 089