Projekt GML Templates 2

Harmonogram

Plán aktivit

Podmínky / Odkazy

O projektu

   

Souhrnné informace o projektu

Příjemcem podpory je GML.

Identifikace operačního programu

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR

Projekt

Název projektu: GML Templates 2
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016846
Datum zahájení projektu: 1. února 2020
Datum ukončení projektu: 31. ledna 2022
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24
Rozpočet projektu (pro GML): 1 316 338,00 Kč

Aktivity projektu (odkazy na popis šablon najdete v tabulce „Plán aktivit")

Personální podpora
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Osobnostni sociální a profesní rozvoj pedagogu SŠ
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
Aktivity rozvíjející ICT v SŠ
2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ
2.III/21 Projektový den ve škole

Kontaktní osoby

Hlavní manažer projektu: Mgr. Olga Padúchová, paduchova@gml.cz, 549 122 031, 774 624 548

Věcný manažer projektu: Ing. Petra Havranová, havranova@gml.cz, 549 122 066, 725 511 405

Další konktaktní osoba: Mgr. Roman Podlena, podlena@gml.cz, 549 122 031, 777 085 089