Informace o zkoušce Německý jazykový diplom Stálé konference ministrů kultu, krátce DSD

· napsal Johana Berg, překlad Pavel Ampapa · přečtete za 2 minut · (362 slov)

Zkouška DSD je jazykovou zkouškou z němčiny jako cizího jazyka nebo z němčiny jako druhého jazyka, kterou je možno skládat po několikaleté školní výuce německého jazyka. V současné době k této zkoušce přistupuje každý rok přibližně 50000 uchazečů z celého světa. DSD I úrovně A2/B1 poskytuje cizincům doklad o jazykových znalostech potřebných pro účast na přípravných studijních programech pro cizince v Německu (pozn.: tzv. Studienkollegs, více na: studienkollegs.de) a v současné době se na GML nenabízí. DSD II úrovně B2/C1 je předpokladem pro studium na německých vysokých školách a univerzitách bez nutnosti dalšího prokazování jazykových kompetencí. Tato vyšší úroveň zkoušky je rovněž vstupenkou na německý pracovní trh, takže například český lékař může v Německu pracovat ve svém oboru, jestliže složil zkoušku DSD II na úrovni B2 nebo vyšší. Zkoušky DSD I a DSD II jsou plně uznávány rovněž v Rakousku.

Zkouška se skládá ze čtyř částí:

Ústní komunikace je dvacetiminutová zkouška před tříčlennou komisí. Její první částí je krátká spontánní promluva o tématu, přiděleném a připraveném těsně před zkouškou. Následuje prezentace k tématu, které si uchazeč sám vybral a připravil. U obou částí zkoušky následuje rozhovor se zkušební komisí.

Písemná komunikace trvá 120 minut. V tomto čase napíší kandidáti zkoušky slohovou práci k předem neznámému textu, který se v širším kontextu vztahuje k jednomu ze tří tematických okruhů, se kterými byli studenti seznámeni dlouho dopředu (například sport, životní prostředí a demografické změny).

Porozumění poslechu trvá 40 minut a studenti vyplňují formulář s úkoly k slyšenému textu.

Porozumění čtenému textu trvá 90 minut a struktura této části zkoušky je podobná jako u části předešlé, s tím rozdílem, že studenti mají text před sebou.

Aby se mohli studenti ke zkoušce DSD II přihlásit, předpokládá Stálá konference ministrů kultu (pozn.: německá obdoba českého Ministerstva školství) absolvování přibližně 800 až 1200 lekcí němčiny po 45 minutách. Všechny tyto hodiny absolvují studenti na GML u svých vyučujících němčiny, studenti čtyřletého studia, kteří se v menším počtu ke zkoušce rovněž hlásí, částečně na druhých stupních svých základních škol. Od kvarty víceletého, resp. od druhého pololetí prvního ročníku čtyřletého studia studenty vyučuje rovněž vyučující z Německa, který v posledních dvou ročnících připravuje studenty na složení zkoušky v přípravném semináři.