Maturita na dvojjazyčné francouzsko-české sekci

Stejně jako na všech středních školách v ČR, skládá se maturitní zkouška z části státní (v režii CERMATu) a z části profilové, kterou určuje škola.

Na konci 5. ročníku studenti skládají první část maturitní zkoušky z předmětu Francouzský jazyk a literatura (písemná a ústní zkouška)- profilová.

Na konci 6. ročníku studenti skládají bilingvní maturitní zkoušku z ostatních předmětů:

Průběh písemných zkoušek

V polovině měsíce května skládají všichni maturanti na česko-francouzských bilingvních sekcích v Praze, Brně, Olomouci a v Táboře stejné francouzsky psané písemné zkoušky. Na všech sekcích se maturuje z daného předmětu ve stejný den. Studentské práce jsou anonymizovány přehnutím a zalepením rohu se jménem a takto opraveny a známkovány.

Oprava písemných zkoušek

V týdnu, který následuje po písemných zkouškách, se scházejí učitelé bilingvních sekcí podle předmětů a společně opravují písemné práce.

Komisím, které opravují písemné maturitní zkoušky, předsedá vyučující daného předmětu z Francouzského lycea v Praze příp. předmětový koordinátor z bilingvních sekcí. Předseda komise dohlíží na to, aby všichni vyučující při opravách uplatňovali stejná kritéria hodnocení.

Anonymní písemné práce jsou zamíchány a opravují je vždy dvojice nebo trojice učitelů daného předmětu z různých bilingvních sekcí.

Ústní zkoušky

Ze dvou předmětů vybraných mezi fyzikou, chemií, dějepisem a zeměpisem studenti skládají také ústní zkoušky. Jedná se vždy ale o tu samou dvojici předmětů, ze kterých skládali písemnou zkoušku.

Maturitní vysvědčení

Studenti dostávají vysvědčení o maturitní zkoušce, na kterém je uveden seznam předmětů, ve kterých vykonali zkoušku v českém a ve francouzském jazyce, a hodnocení z těchto předmětů.

Dále také získávají francouzské osvědčení, které jim umožňuje zapsat se na francouzské univerzity, aniž by museli skládat test z francouzštiny. Toto osvědčení dokládá znalost francouzského jazyka odpovídající nejméně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Osvědčení C1

Studenti, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku na česko-francouzských bilingvních sekcích, také získávají „osvědčení C1“.

Toto osvědčení vydává společně Ministerstvo školství a podepisuje ho velvyslanec Francouzské republiky v ČR. Toto osvědčení je dokladem o:

  • úrovni vzdělání, které odpovídá ve francouzském vzdělávacím systému úrovni dosahované v závěrečném ročníku mezinárodních sekcí na gymnáziích,
  • vzdělání se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty,
  • znalosti francouzského jazyka odpovídající nejméně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.