Historie gymnázia

Snaha po kontinuitě s dosavadním úspěšným vývojem školy je nejlepší odměnou pro desítky vynikajících profesorů, které na škole za jejího trvání působily. Dnes je již téměř dokončena generační obměna profesorského sboru. Jeho současná úroveň je příslibem i do dalších let a proponovaný název školy se jménem Matyáše Lercha závazkem vůči širší brněnské rodičovské veřejnosti, že "Lerchova" bude i nadále jedním z předních brněnských gymnázií, čerpajícím tradičně z intelektuálního prostředí Masarykovy čtvrti a přilehlých oblastí.

V prvních letech patřila škola mezi středně velké. Po vzniku v roce 1961/62 měla 13 tříd s 508 studenty, během 60. let se neustále zvětšovala, takže ve školním roce 1968/1969 měl již 18 tříd a 40 pedagogů a prostorově se z budovy Lerchova 63 rozšířila i do sousední budovy Lerchovy 65, kde v tuto dobu měla již 5 tříd. Tento proces probíhal za pochopení tamní ZDŠ a začal již v roce 1966/67. K velkému kvantitativnímu růstu i pestrosti forem studia došlo na škole od školního roku 1970/71. K dosud výhradně dennímu studiu, které bylo rozšířeno ještě přechodem čtyř tříd z rušeného Gymnázia na ulici Opuštěné, přistoupilo ještě spojení s gymnáziem pro pracující, takže ve školním roce 1970/71 tvořilo náš ústav 20 denních tříd s 756 studenty a dále 11 tříd večerního a dálkového studia s 207 posluchači. Pedagogický sbor se rozšířil na téměř šest desítek pedagogů. Vedle výrazného personálního pohybu v této kritické době, plné represí po porážce "pražského jara 1968", nebyla škola ušetřena ani diskriminace v podobě kádrových změn. Došlo k první zásadní změně ve vedení školy od jejího založení. Ředitelka Božena Kostrhunová odešla do důchodu a zástupce ředitelky prof. Zdeněk Soukal byl přeložen na SPŠ strojní na Sokolské ulici v Brně. Novým ředitelem se stal od roku 1970 prof. Zdeněk Krejčí, který předtím vedl střední školu pro pracující. Jeho zástupci se stali prof. Martin Knecht, který rovněž přešel ze střední školy pro pracující a prof. Jarmila Puklová z profesorského sboru Gymnázia Lerchova 63. V tomto tzv. "konsolidačním období" na počátku 70. let pak zvláště profesoři, kteří byli vyloučeni z KSČ nebo podepsali rezoluci na podporu "2000 slov", byli vystaveni značným represím. Solidarita pedagogického sboru proti osamělému úsilí ředitele školy zmírňovala rozsah důsledků těchto represí. V této souvislosti je nutné se zmínit o krátkodobém ředitelování prof. M. Knechta, který si zachoval v tak složité době potřebnou osobní odvahu a morálku.

V průběhu 70. let škola dále zvyšovala počet tříd, když k dennímu studiu a studiu při zaměstnání (večerní i dálková forma) přistoupily ještě dočasně elokované třídy Střední pedagogické školy v Boskovicích v letech 1976 ‑ 1978. Škola se se svými téměř 1000 studenty zařadila mezi největší středoškolské ústavy na Moravě. V 80. letech se počet denních tříd řadu let stabilizoval na 20 tříd. Studium při zaměstnání probíhalo již jen v dálkové formě, neboť od roku 1976/77 došlo ke zrušení večerní formy studia pro problémy s uvolňováním pracujících ze zaměstnání. Tříd dálkového studia bylo až do roku 1981/82 vždy 8, poté již docházelo k pozvolnému snižování jejich počtu a k úplnému ukončení SPZ došlo závěrem školního roku 1991/92. Na druhé straně na pokyn odboru školství Jm KNV bylo v období 1978/79 až 1981/82 na školu přiřazeno dvouleté studium pracovníků ministerstva vnitra, které rovněž končilo maturitní zkouškou. Pestrost forem studia kladla velké organizační nároky na vedení školy i na časový denní režim pedagogického sboru.

Ve vedení školy se vedle již zmíněných jmen objevují během 70. a 80. let jména prof. Oldřicha Janhuby (krátkodobě v průběhu školního roku 1973/74), opakovaně Zdeňka Krejčího a konečně prof. Zdenky Dobřické v polovině 80. let, která předtím dlouhodobě vedla Gymnázium Tišnov. V postavení zástupců tuto funkci zastával prof. PhDr. Pavel Tušek v letech 1972/73‑1990/91, dále prof. Josef Blažek v 70. letech a v 80. letech prof RNDr. Pavel Přecechtěl. Od školního roku 1991/92 až do současnosti je ředitelem prof. Petr Kovač, který na školu přešel z Gymnázia Křenová, a jeho zástupcem vedle prof. Přecechtěla byl ještě 1991/92 prof. Jaroslav Blažke, kterého od průběhu školního roku 1992/93 ve funkci vystřídal prof. Aleš Jelínek. Od počátku devadesátých let je vedle čtyřletého gymnaziálního studia pro žáky z 8. ročníků (event. 9. roč.) ZŠ na škole i osmileté studium pro vybrané žáky z 5. tříd a konečně ve stejném období byla zahájena na našem gymnáziu i dvojjazyčná výuka česko‑francouzské větve. Ústav má již přes 80 pedagogů, včetně francouzských učitelů. Jazyková výuka, která měla i dříve tradiční zastoupení (anglický a německý jazyk), tedy nyní výrazně profiluje charakter školy.

Vážné starosti přinesl však ve stejném období vznesený požadavek Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, které uplatnily restituční nárok na budovy Lerchovy 63 a 65. Od počátku 90. let se tedy střídala období nadějí a skepse, vždy však vyplněná houževnatou snahou vedení školy, jmenovitě Petra Kovače, zajistit novou budoucnost našemu gymnáziu. Toto úsilí nakonec po zvážení více alternativ začalo směřovat k výstavbě nové budovy. Po nesčetných jednáních, za čelení řadě oponentů, je dnes celé úsilí korunováno významným úspěchem: školní rok 1996/97 byl zahájen v nových prostorách na ulici Žižkova 55.

Stěhování v červnu 1996 se zúčastnili všichni žáci se svými profesory. Sestěhovali jsme se dohromady, třídy z budovy na Lerchově ulici, ale i třídy dvojjazyčné sekce, které provizorně působily nejdříve v Hlinkách, posléze na Kohoutově ulici. Naši novou budovu slavnostně otevřel rektor Masarykovy univerzity, profesor E. Schmidt. Postupně jsme se začali zabydlovat, vzniká chlouba našeho gymnázia, učebna při kabinetu fyziky. Každé žákovské pracoviště je vybaveno systémem ISES, který dovoluje měřit a na počítači ihned zpracovávat různé fyzikální závislosti. Učitelské pracoviště navíc umožňuje prováděné experimenty promítat pomocí LCD panelu a podstatně tím zkvalitnit výuku. Pomocí počítačové sítě kompletně pracuje žákovská a učitelská knihovna, kde se nachází patnáct tisíc svazků. Knihovna je připojena na internetovou síť. Všichni vyučující mají v kabinetech svůj počítač, takže jsou napojeni na internet a s pomocí bilboardu má vedení rychlý a přímý kontakt se všemi pracovníky. Od roku našeho přestěhování do nové budovy (1996) byla založena nová kronika školy a archiv. Každým rokem také vychází ročenka, která líčí události uplynulého školního roku, přináší zajímavé práce žáků a fotografie našich nejlepších, ale i jednotlivých tříd, kterých je nyní na škole 26. Žáci píší také o výměnných pobytech, které jsou pravidelně pořádány francouzskou sekcí do Francie, ale i všeobecnou sekcí do Německa Anglie a Itálie. V aule školy jsou velmi často pořádány besedy se zajímavými lidmi, představiteli kulturního a společenského života. Také zde často vystupuje školní pěvecký sbor Labutí píseň, folková skupina Onen svět a školní divadelní skupina Kolektiv 11.

Základní kámen nové tělocvičny byl položen 9. září 2001. Hned vzápětí začaly stavební práce. Slavnostní otevření se uskutečnilo v září o rok později. V rozsáhlém a moderním tělovýchovném areálu mohou studenti využívat squashového a tenisového kurtu, gymnastického sálu, posilovny a mnoha dalších sportovišť. Tělocvična je vybavena spoustou nářadí a náčiní, které je studentům plně k dispozici.

Ve školním roce 2004/2005 jsme se na základě Optimalizace JMKraje sloučili s Gymnáziem Brno‑Komín, Pastviny 70, dvě třídy byly na jeden rok dislokovány na blízkou ZŠ Úvoz.

Škola neustále zlepšuje vybavení svých učeben. Nakoupila například nové počítače do učebny informatiky, digitální projektory do odborných učeben; při fyzikálních pokusech je možno využít program ISES.

Také školní knihovna je velmi bohatá. Můžeme v ní najít více než 10 tisíc svazků; škola navíc průběžně dokupuje tituly nové. Studenti a zaměstnanci si mohou půjčit i cizojazyčnou a odbornou literaturu, umělecké a odborné magazíny, slovníky. V rámci knihovny funguje i studovna.

K příjemnému školnímu prostředí přispívá atrium s fontánou a bufet. V atriu lákají pohodlné lavičky k příjemnému posezení. V bufetu je možno zakoupit mnoho pochutin ‑ od párku v rohlíku až po zmrzlinu, a navíc jsou zde ochotné paní prodavačky.

Naše škola pořádá spoustu zajímavých akcí. Talentovaní milovníci literatury mohou přednést své oblíbené kusy nebo svá vlastní díla na Polymnii, školním klání v přednesu. Studenti navštěvují koncerty školních hudebních a divadelních souborů. Díky profesoru Noubelovi mohou naši studenti účinkovat na mezinárodním frankofonním divadelním festivalu v Brně, který se koná každý rok v březnu. Jde o ojedinělou akci v České republice. V budově naší školy se konají různé besedy se zajímavými lidmi. Naši školu například navštívil ministr pro informační technologie, pan Vladimír Mlynář. Pravidelně se koná přednáška o drogách, kde vystupují známí popoví umělci, jmenujme například Jana Kalouska. V předvánočním týdnu se pořádají sportovní turnaje. Třídní týmy soupeří ve volejbale, fotbale a jednotlivci ve squashi.

V rámci studia jazyků jezdí třídy na výměnné pobyty do Francie, Anglie a Německa. Také školní sbor Labutí píseň cestuje často do zahraničí na různé festivaly a soutěže. Studenti francouzského gymnázia získají na konci svého studia mezinárodně uznávaný diplom DELF. Studenti osmileté sekce zase mohou obdržet opět mezinárodně uznávaný německý Sprachdiplom.