Školní poradenské pracoviště

 
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům/studentům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání výchovných, vztahových a výukových potíží.
 

Tým ŠPP

Mgr. Jana Vališová ‑ výchovná poradkyně
 • telefon: 549 122 043
 • e‑mail: valisova@gml.cz
 • konzultační hodiny: po domluvě
Mgr. et Bc. Petra Tesařová ‑ školní metodička prevence
 • telefon: 549 122 039
 • e‑mail: tesarova@gml.cz
 • konzultační hodiny: po domluvě
Mgr. Tereza Vacová ‑ školní psycholožka
 • telefon: 549 122 019
 • e‑mail: psycholog@gml.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 8:00 ‑ 16:00
  úterý 8:00 ‑ 16:00
  čtvrtek 8:00 ‑ 16:00
  pátek 8:00 ‑ 16:00
  Konzultace doporučuji domluvit předem (mimo akutní/krizové situace)

Činnosti ŠPP

Výchovná poradkyně

Jana Vališová ‑ valisova@gml.cz ‑ konzultace individuálně dle domluvy
 • Podpora studentů při zvládání studia
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu
 • Poskytování informací o možnostech pomaturitního studia, kariérové poradenství
 • Spolupráce v rámci pedagogického sboru a s vedením školy, spolupráce školy a rodiny, spolupráce školy a dalších institucí ‑ zejména s Pedagogicko‑psychologickými poradnami

Metodik prevence

Metodik prevence: Petra Tesařová (kontakt: tesarova@gml.cz)
Metodik prevence tvoří Minimální preventivní program, ten si klade za cíl vhodným způsobem předávat studentům školy informace o nebezpečích rizikových forem chování, předcházet jim a v případě výskytu problémů pomoci s jejich řešením (směrovat na specializované odborné instituce, které provádí krizovou intervenci, poradenské služby žákům i jejich rodičům). Mezi rizikové formy chování v souladu s metodickými pokyny MŠMT řadíme zejména:
 • Záškoláctví
 • Šikana a extrémní projevy agrese
 • Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Rasismus, xenofobie
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii
 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • syndrom CAN (zneužívání, týrání)

Školní psycholožka

Na školní psycholožku Mgr. Terezu Vacovou se mohou obracet studenti, jejich rodiče i pedagogové. Je dobré se domluvit předem e‑mailem, telefonicky či osobně v její pracovně (přízemí vlevo vedle posilovny), ale lze přijít i bez předchozí domluvy ‑ zvláště pokud se jedná o krizovou situaci.
 
Pro studenty
S čím se na mě můžete obracet:
 • když jste v nějaké těžké situaci
 • když se chcete s něčím svěřit
 • když se nedaří ve škole
 • když máte o někoho obavy a chcete pomoci
 • když řešíte vztah k sobě nebo svému tělu
 • když vás čeká něco náročného
 • když máte chuť ublížit sobě či druhým
 • když potřebujete bezpečné místo
 • když přemýšlíte o tom, kdo jste
 • když vás trápí vztahy (doma, kamarádi, ...)
 • když si s něčím nevíte rady
 • když vás někdo jakkoliv ubližuje
 • když zažíváte nepříjemné pocity
 • a s mnoha dalšími věcmi
Pokud začnete přemýšlet nad tím, že byste mě možná chtěli kontaktovat, udělejte to. Jsem tady pro Vás. A kdyby Vaše situace přesahovala rámec mých kompetencí, pomůžu Vám alespoň s nalezením vhodného kontaktu.
 
Pro rodiče
Obsahem konzultace mohou být jako školní záležitosti (např. výukové nebo výchovné problémy, zhoršený prospěch, odpor k učení a škole, konflikty s učiteli a spolužáky, špatné vztahy ve třídě), tak osobní problémy dítěte (osamělost, vydělení z kolektivu, ubližování spolužáků).
 
Služby školní psycholožky jsou určeny studentům, rodičům i pedagogům. Veškeré konzultace jsou bezplatné a informace důvěrné. Školní psycholožka je vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce psychologa i školních psychologů.
 

Kam se obrátit, když potřebuji informace/radu v oblasti