Studijní obory

Čtyřleté studium (všeobecné) – 79‑41‑K/41

Je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní školy.

Jedná se o studium kladoucí důraz na všestranný rozvoj žáka jak v humanitní, tak v přírodovědné, tělovýchovné či estetické oblasti. Důvodem je umožnit studentům přístup k co nejširšímu spektru vědomostí a návyků tak, aby se mohli při úvahách o studiu na vysokých školách rozhodovat co nejkvalifikovaněji a vybírat pokud možno z co největšího počtu těchto škol.

Studenti s pokročilejší znalostí němčiny mohou být zařazeni do skupiny, která je připravována na německou státní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom II (viz osmileté studium). K povinným předmětům (dva cizí jazyky je možné vybrat z nabídky angličtina, němčina, francouzština a španělština) přibývají ve třetím a čtvrtém ročníku tzv. volitelné předměty, z nichž si student musí vybrat v rozsahu počtu hodin daných níže uvedeným učebním plánem. Tyto předměty pak umožňují určitou specializaci směřovanou k přijímacím zkouškám na VŠ. Kromě rozšiřujících seminářů již vyučovaných předmětů se jedná o latinu, deskriptivní geometrii, dějiny umění, základy administrativy, logiku a ekonomii.

Spektrum studijních možností je ještě doplněno tzv. nepovinnými předměty, které jsou otevírány na základě zájmu studentů a mohou být navštěvovány žáky z různých tříd a ročníků. Jedná se například o třetí cizí jazyk, sportovní hry, aerobik, rétoriku a podobně. Samozřejmě v tomto výčtu nelze opomenout lyžařský výcvikový kurz v prvním ročníku, turistický kurz v ročníku třetím a exkurzi do Prahy v ročníku čtvrtém.

Učební plánŠVP

 

Šestileté studium – Dvojjazyčné gymnázium – 79‑43‑K/61

Je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili sedmý ročník základní školy.

Jedná se o studium s všeobecným až přírodovědným zaměřením, kde je v prvních dvou ročnících, kromě výuky standardních předmětů, kladen důraz na výuku francouzštiny (deset hodin týdně), aby pak od třetího ročníku bylo možné přistoupit k výuce vybraných předmětů ve francouzštině. Těmito předměty jsou matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis. Předchozí znalost francouzštiny není nutná, protože žáci dokáží během již zmíněných dvou let intenzivní výuky jazyka dospět na dostatečnou úroveň znalostí i bez předchozí průpravy. Jako druhý cizí jazyk je zde od prvního ročníku vyučována angličtina.

Znovu je nutné zopakovat, že se nejedná pouze o jazykové studium, ale o studium, při kterém je kvalitní znalost jazyka nutným prostředkem ke zvládnutí dalších předmětů včetně matematiky, která je i povinnou součástí maturitní zkoušky.

Maturita

Její úroveň a průběh se liší od maturity v ostatních gymnaziálních oborech následujícím způsobem:

Úroveň znalostí
Je v některých ohledech vyšší než u standardní maturity, neboť k českému základu jsou přidány prvky a postupy vlastní francouzskému školství. Navíc osm hodin volitelných předmětů v posledním ročníku (student volí předmět i vyučovací jazyk) umožňuje masivnější přípravu jak k maturitní zkoušce, tak i k přijímacím zkouškám na VŠ a zároveň umožňuje studentům doplnit pro cílové obory případné rozdíly mezi francouzským a českým pojetím výuky. Ve finále může mít pak absolvent tohoto oboru větší rozsah vědomostí než absolvent „klasického studia“.

Průběh
Maturita je rozdělena na dvě etapy:
První část je realizována v pátém ročníku a studenti skládají písemnou a ústní zkoušku z francouzštiny.
Druhá část probíhá v šestém ročníku, kdy studenti skládají státní maturitu z českého jazyka, dále pak písemnou zkoušku z matematiky ve francouzštině a písemnou i ústní zkoušku ze dvou dalších volitelných předmětů vyučovaných ve francouzštině (fy, ch, dě, ze). Během dvou let tedy student složí postupně zkoušky z pěti předmětů.

Po úspěšném absolvování maturity obdrží studenti osvědčení o úrovni vzdělání a znalosti jazyka.

Poznámka: Absolventi jsou velmi dobře připraveni k přijímacím zkouškám na jakoukoliv vysokou školu v České republice a díky způsobu výuky a metodice zkoušení mají dokonce před běžnými maturanty i určitý náskok.

Rozšiřující informace zde.

Učební plánŠVP

 

Osmileté studium – 79‑41‑K/81

Je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy.

Jedná se o studium kladoucí důraz na všestranný rozvoj žáka jak v humanitní, tak v přírodovědné, tělovýchovné či estetické oblasti. Důvodem je umožnit studentům přístup k co nejširšímu spektru vědomostí a návyků tak, aby se mohli při úvahách o studiu na vysokých školách rozhodovat co nejkvalifikovaněji a vybírat pokud možno z co největšího počtu těchto škol.

Prvním (povinným) cizím jazykem je němčina, přičemž její předchozí znalost není nutná. Výuka německého jazyka je zároveň realizována jako příprava k německé státní jazykové zkoušce Deutsches Sprachdiplom II, což je celosvětový projekt pod záštitou Stálé konference ministrů školství SRN (nejvyšší školský orgán SRN) ve spolupráci s Zentralstelle für das Auslandsschulwesen v Kolíně nad Rýnem.
Tuto zkoušku absolvují studenti v pololetí osmého ročníku, je dobrovolná a diplom na úrovni B2 či C1 získávají zdarma.

Jako druhý cizí jazyk je od sekundy nepovinně, od tercie povinně zařazena angličtina.

Celkové hodinové dotace a obsahy učiva ovšem umožňují na konci studia maturovat bez problémů z obou cizích jazyků.

Dá se říci, že struktura osmiletého studia odpovídá spojení vyššího stupně základní školy (nižší gymnázium) a čtyřletého gymnázia (vyšší gymnázium) všeobecného zaměření včetně laboratorních cvičení, kurzů, volitelných a nepovinných předmětů tak, jak je to popsáno u čtyřletého studia. Navíc oproti tomuto studiu absolvují žáci ještě ve druhém ročníku (sekunda) lyžařský výcvikový kurz a je zde i prostor pro oblíbené dvoudenní poznávací vlastivědné exkurze, pořádané na konci školního roku.

Učební plánŠVP