ICT plán školy

Stávající stav k 1. září 2006

Celkový počet studentů je 920.

Pedagogických pracovníků 80 (přepočítaných 65), z toho drtivá většina proškolených na úrovni Z, asi tři čtvrtiny pedagogů absolvovalo P0 a zhruba čtvrtina vlastní certifikát P, z čehož mnozí mají více než potřebné dva moduly.

Přímo na naší škole školíme kromě modulu Z a P0 i sedm volitelných modulů – DTP, Grafiku, Tabulky, Web, Fyziku, Matematiku a Němčinu.

Škola má statut Informační centrum SIPVZ (č. 216/2005) a podílí se v současné době na 6 projektech SIPVZ. Celá škola je připojena k Internetu (přímo k akademické síti Cesnet) pevnou optickou linkou rychlostí 10 000 kbps. Datové zásuvky jsou v každé učebně i v kabinetech. V bufetu a knihovně je navíc k dispozici bezdrátová technologie (síť WiFi). Celá síť je vybudována pomocí nejnovějších technologií, minimálním standardem kabeláže a switchů je kategorie 5. Vnitřní páteř a switche jsou schopny pracovat na 1 Gbps, stanice pak již téměř všechny od 100 Mbps. Budova tělovýchovného areálu je připojena pevnou optickou linkou.

Bezpečnost celé sítě GML zajišťuje linuxový server fungující jako firewall, síťový antivir apod. Další server (Linux) zajišťuje webové služby (web školy, proxy apod.). Uživatelské účty (škola má vlastní mailserver a každý z pracovníků školy má vlastní mailbox – dostupný i zvenku) a potřebné programy a data jsou na serveru Novell (verze 6.5). Čtvrtý a zatím poslední server je postaven na Windows 2000 a jsou na něm nainstalovány výukové programy (Terasoft, Langmaster atd.) a vzdálená správa AVG (centrální řízení antivirového systému na jednotlivých stanicích).

Celkový počet počítačů (vesměs multimediálních) na škole přesahuje 100 kusů (více než polovina je mladších pěti let), včetně několika notebooků. Veškeré počítače (až na jeden) jsou součástí školní počítačové sítě. Na serveru jsou pracovní složky studentů i pedagogických pracovníků, kteří tak mají přístup ke svým datům z libovolného počítače. Dále jsou zde k dispozici i některé výukové programy. Součástí sítě je i přístup na intranet, který je přístupný pouze pracovníkům školy a slouží k lepší informovanosti a rychlejší komunikaci mezi vedením školy a ostatními zaměstnanci a i ke komunikaci mezi nimi a nahrazuje tak klasické nástěnky.

Máme 5 počítačových učeben o celkové kapacitě 59 počítačů. Tři informatické učebny po 11 strojích a jedna fyzikální s 9 počítači, vše multimediální, staré nejvýše čtyři roky. Dále jedna učebna se 17 staršími počítači. Pro výuku je v každé učebně výpočetní techniky k dispozici pevně umístěný videodataprojektor, dále pak skener a kvalitní tiskárna jehličková i laserová. Videodataprojektory (plus počítač, video a DVD přehrávač) jsou i v dalších učebnách, celkem v počtu 14, včetně jednoho přenosného (resp. převozného). Tyto učebny jsou rovnoměrně rozmístěny po škole a rozděleny tak, aby pro každý předmět sloužila nejméně jedna. Matematická učebna je navíc vybavena interaktivní tabulí (ActiveBoard).

Dále máme přes 50 počítačů v kabinetech a kancelářích. Kabinety jsou obsazeny po 1 až 4 lidech, kteří mají k dispozici 1 až 3 počítače a kvalitní tiskárnu. Studenti mají jeden počítač (bez sítě) ve studovně, dále pak dva počítače v bufetu a další dva v knihovně, včetně skeneru a kvalitních tiskáren. Studenti i kantoři mají k dispozici i dva speciální stroje – jeden ve fyzice (střih a zpracování videa) a druhý v hudebně (zpracování hudebních materiálů). Škola má zakoupeny čtyři výukové stavebnice Lego – Robolab, které využívá pro výuku jednoduchého programování v nižších ročnících víceletých tříd.

Počítačové učebny jsou v ranních, volných a odpoledních hodinách přístupné studentům. Všechny uvedené počítače jsou připojeny na Internet, toto připojení je možné uskutečnit ve všech učebnách školy.

Pracovním prostředím je ve většině případů v učebnách MS Windows XP Pro, částečně Linux Fedora Core 5 a MS Windows 98SE. V kabinetech a kancelářích je to obvykle operační systém MS Windows XP Pro, někde ještě MS Windows 98SE, případně MS Windows 95.

Pro výuku jsou používány programy jako MS Office 2003 Pro, OpenOffice, Zoner Callisto a PhotoStudio, Delphi, Cabri, Derive, Rhinoceros, Robolab, Logo, PSPad, EasyPad, GIMP a mnohé další včetně freewarových a programů s GPL licencí. Rovněž používáme vzdělávací programy renomovaných firem jako je LANGMaster, Terasoft apod. Dále využíváme přístup na placené stránky internetu, např. encyklopedie COTO.JE. Velmi kvalitně je vybavena fyzikální laboratoř, kde studenti měří moderními metodami pomocí počítačů s instalovaným měřícím systémem ISES a dalšími podpůrnými programy.

Kromě standardních hodin informatiky předepsaných osnovami nabízíme studentům možnost výběru seminářů: Strukturované programování (Turbo Pascal a C), Objektové programování (Delphi a C++), Unix, Internetové aplikace (php, java, sql), Lego stavebnice, Kancelářské aplikace, Grafika, Matematické programy na PC, Operační systémy, Maturitní seminář apod.

Evidenci studentů od přijímacího řízení přes klasifikaci a maturitu až k uplatnění absolventů zajišťujeme pomocí programu SAS, stejně jako evidenci zaměstnanců a majetku.

Programy, které jsou licencovány, jsou centrálně evidované a veškerou instalaci softwaru zajišťují příslušní vyučující ve spolupráci se správcem sítě.

Cílový (?) stav

Nadále bychom chtěli spíše zkvalitňovat technické zázemí (hardware, software, ale i tzv. orgware) školy než pouze zvyšovat množství počítačů.

Dále bychom chtěli rozšířit možnost připojení do školní sítě, a tím i na Internet, pomocí bezdrátové technologie i v jiných částech školy.

 

Zpracoval: Roman Podlena, koordinátor ICT

Schválil: Petr Kovač, ředitel