Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

 

Vnitřní směrnice č.:

Věc: Knihovní řád školní knihovny

 

V Brně dne: 5. ledna 2009                            Zpracoval:       Monika Blahníková v.r.

                                                                                  Za správnost:   Monika Blahníková v.r.

                                                                                 

 

 

Schválil:           Mgr. Petr Kovač v.r.

Knihovní řád školní knihovny

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1 Právní zakotvení

1. V souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace Jihomoravského kraje vydané v souladu s ustanovením § 14, § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb, o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 27 zákona  č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a schválené Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 261/05/Z 4 ze dne 16. června 2005, č.j. 98/74, vydávám tento knihovní  řád školní   knihovny Gymnázia Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55.
2. Podle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) č. 257/2001 Sb., § 4, odst. 5, knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup  k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. 
3. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
a)      Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
b)      Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon),

c) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

d) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

e) související legislativa a doporučení.

 

Čl. 2  Poslání školní knihovny

1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb.

 Její prioritou je informační podpora vyučovacího procesu školy. Je informačním a komunikačním centrem školy.

2. Organizačně se člení na knihovnu, studovnu a informační centrum a příruční knihovničky jednotlivých pedagogů,  sídlí na Žižkově ulici 55, Brno.

3. Za provoz knihovny a hospodaření s finančními prostředky odpovídá ředitel školy.

Finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou finanční prostředky přidělené knihovně z rozpočtu školy, prostředky získané prostřednictvím grantů a dary.

 

Čl. 3  Knihovní fondy

1. Knihovní fondy tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika), zvukové a zvukově obrazové dokumenty, CD‑ROMy.

2. Knihovní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou nákupu z prostředků školy, grantů a také dary.

3. Získané dokumenty jsou  zpracovány z hlediska jejich evidence, zpřístupnění uživatelům

a ochrany (automatizovaný knihovní systém).

4. Aktualizace knihovního fondu je prováděna po konzultaci s pedagogy školy. Dále jsou vyřazovány opotřebované a ztracené dokumenty.

Čl. 4  Poskytované služby ‑ druhy

1.       Knihovnické a informační služby:

a) výpůjční služby

    půjčování absenční (mimo knihovnu) – zahrnuje veškerou beletrii, včetně cizojazyčné, dále část fondu naučné literatury

   půjčování prezenční (v knihovně) – zahrnuje příruční fond  naučné literatury (encyklopedie, naučné slovníky, knihy s vysokou pořizovací hodnotou),  příruční knihovničky jednotlivých pedagogů,  dokumenty, které jsou krátkodobě rezervovány  pro výuku a po zbytek roku je lze půjčovat absenčně

    rezervace dokumentu pro absenční půjčování se provádí pomocí výpůjčního protokolu

b) informační služby

    informace o katalozích

    přístup do bází dat

    přístup na Internet

c) novinková služba o dokumentech získaných knihovnou

    informační výchova

e) ostatní služby

    reprografické

2.      Základní služby poskytuje knihovna bezplatně.

3.       Veškeré finanční částky (poplatky za služby, manipulační poplatky, sankční poplatky

apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

 

 Čl.  5  Uživatelé

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba na základě registrace (občanský průkaz, studentský průkaz). Registrace platí jeden běžný  rok (tedy rok od data registrace) u uživatelů z řad veřejnosti, u studentů a zaměstnanců školy platí po celou dobu studia či zaměstnání.

 2. Při registraci je nový uživatel seznámen s Knihovním řádem knihovny. Je mu vydán:

uživatelský průkaz, který předkládá při návštěvě knihovny a studovny. Průkaz je nepřenosný a uživatel ručí za jeho ochranu proti zneužití. Ztrátu je povinen ohlásit knihovně,

Uživatel oznamuje knihovně změny v registrovaných údajích, přerušení a ukončení studia, přechod na jinou školu, změnu bydliště, telefonního čísla.

Všeobecná práva a povinnosti uživatelů platí pro všechny bez rozdílu.

3. Knihovna rozlišuje následující uživatele knihovny:

a) interní – učitelé, žáci, studenti, ostatní zaměstnanci školy,

b) externí – veřejnost

c) knihovny v rámci meziknihovních služeb.

 

Čl.  6  Práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatel má právo využívat všechny služby poskytované školní knihovnou.

2. Meziknihovní služby jsou poskytovány podle příslušných předpisů a dohodnutých zásad.

3. Zaregistrováním do knihovny a prostudováním KŘ se uživatel zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny, chránit knihovní fond a majetek školy.

4. Žáci a studenti jsou povinni při ukončení, zanechání či přerušení studia vrátit všechny zapůjčené dokumenty.

5. Osobní údaje o uživatel budou uchovány pouze po dobu trvání jeho registrace, po jejím ukončení budou data likvidována.

 

II. Výpůjční řád knihovny

Čl.  8 Způsoby půjčování

1.       Mimo knihovnu (absenčně) se zásadně nepůjčují:

a)      archivní exempláře

b)      díla, která jsou potřebná k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příruční knihovny, do studovny), 

 

2. Uživatel knihovny si může půjčit nejvýše 5 knihovních jednotek.


Čl.  9 Rozhodnutí o půjčování

Výjimky povoluje vedoucí knihovny.

 

Čl.  10 Výpůjční lhůta

1. Knihy se půjčují na dobu 14 dnů     

2. Periodika se půjčují na 7 dnů

3. Ostatní typy dokumentů se půjčují výjimečně

4. Prolongace je možná v případě, že o dokument nemá nikdo zájem

 

Čl.  11 Vracení půjčeného dokumentu, ručení uživatele za  půjčený dokument

1. Všechny dokumenty je nutno vrátit před ukončením, ale i přerušením  studia.

2. Uživatel nesmí půjčovat vypůjčený dokument dalším osobám a ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.    Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny.        

 

Čl.  12 Podmínky využívání  ostatních služeb 

1. Reprografické a kopírovací služby jsou poskytovány pouze pro vlastní potřebu uživatele, v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

Knihovna může odmítnout zhotovit kopii, je‑li v rozporu s právními předpisy.

Reprografické a kopírovací služby provádí uživatel.

2. Elektronické služby a výpočetní technika.

Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou a ke studijním účelům. Získaná data slouží výhradně k jeho studijním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

 

Čl.  13 Pořádková opatření

1. Knihovna stanoví registrační poplatek pro veřejnost, jehož výše je uvedena v Ceníku.

2. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Zjištěné poškození ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit za předešlého uživatele.

3. Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada:

a)kniha téhož vydání,

b)  uhrazení nákladů za pořízení fotokopie a vazby,

c)  stejný periodický dokument,

c)  současná cena apod.

4. Jestliže uživatel na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí knihovní jednotku, bude se její vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčené knihovní jednotky právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou právního vymáhání. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování dalších služeb a zablokovat mu jeho účet.

5. Uživatelé jsou povinni chodit do knihovny bez svrchního oděvu (kabáty, bundy apod.), zavazadel, externí uživatelé mohou využít odkládacích prostor v knihovně. V prostoru knihovny není dovoleno jíst a pít, rušit ostatní.

6. Porušování knihovního řádu má za následek vyloučení z řad čtenářů.

 

III. Řád studovny

Studovna slouží uživatelům ke studiu nebo k četbě. Mohou využívat odborné encyklopedie, naučné slovníky, odborná periodika apod.

Čl.  14 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

1. Uživatel má právo prezenčně studovat ve studovně díla z knihovního fondu

2. Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy včetně novinek a periodik.

3. Z volně přístupného fondu smí vyjmout jen ta díla, která právě potřebuje, a po prostudování je vrátí na totéž místo nebo předá knihovníkovi.

4.Uživatel nemá právo vynášet z vyhrazených prostor studovny dokumenty určené k prezenčnímu půjčování.

 

Čl.  15 Přístup do studovny

1. Přístup do studovny mají všichni studenti a zaměstnanci školy bez ohledu na to, zda jsou registrovanými čtenáři

2. Návštěvníci studovny mohou ve studovně používat pouze takové psací prostředky, které nemohou způsobit poškození knihovního fondu, není dovoleno podtrhování a vpisování poznámek do textu dokumentu. Do studovny se nesmí vnášet tekutiny a jídlo.

3. Návštěvníci knihovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům studovny a uposlechnout pokynů odborného pracovníka knihovny.

4. Při odchodu ze studovny je návštěvník povinen předložit odnášený vlastní studijní materiál a vypůjčené knihy ke kontrole pracovníkovi (pracovnici) u výpůjčního pultu.

 

IV.  Závěrečná ustanovení

Čl.  16  Výjimky z Knihovního řádu  

1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně pracovníkovi knihovny.

2. Jakékoliv změny v knihovním řádu a jeho přílohy Ceníku podléhají schválení ředitele školy.


Čl.  17  Účinnost

Knihovní řád nabývá účinnosti dne  5.ledna 2009.

Současně pozbývá platnost dosavadní knihovní řád z 1. dubna 2008.

 

Čl.  18 Doplňky,  přílohy

Součástí knihovního řádu je samostatný Ceník poplatků.

 

 

V Brně dne 5. ledna 2009

 

 

                                                                                                           Mgr. Petr Kovač,   ředitel školy            


Vnitřní směrnice č.:

Věc: Knihovní řád školní knihovny

V Brně dne: 13. dubna 2012                                   Zpracoval:       Monika Blahníková v. r.

                                                                                  Za správnost:   Monika Blahníková v. r.

                                                                                 

 

 

Schválil:           Petr Kovač v. r.

Knihovní řád školní knihovny
Gymnázia Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

 

Ceník

 

Registrační poplatek pro interního uživatele knihovny……………………0,‑ Kč
Registrační poplatek pro externího uživatele knihovny…………………100,‑ Kč

Kopie, tisk z kopírky  černobílá A4 jedna strana……………………………2,‑Kč

Kopie, tisk z kopírky  barevná A4 jedna strana……………………………10,‑ Kč

Poplatek za znovuvystavení ztracené či poškozené průkazky……………30,‑ Kč

Laminování, A4……………………………………………………………5,‑ Kč

V Brně dne 13. ledna 2020

 

 

                                                                                                          Mgr.Petr Kovač, ředitel školy