Přijímací řízení: kritéria pro rok 2024, šestileté studium

Za test z matematiky může žák získat maximálně 60 bodů, za test z českého jazyka maximálně 40 bodů.
Počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku je 30.

Další body lze získat za:

Předmětové olympiády a soutěže

Olympiáda v českém jazyce, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž v anglickém (německém, francouzském, španělském) jazyce:
městské/okresní kolo 1.–5. místo +3 body (v případě, že je úspěšným řešitelem kola),
krajské kolo 1.–5. místo +5 bodů,
u jmenovaných soutěží, které mají celostátní kolo: 1.–5. místo +10 bodů.

Ostatní soutěže

Logická olympiáda: do 40. místa v krajském kole +3 body, postup do celostátního kola +5 bodů
Pythagoriáda: městské/okresní kolo 1.–5. místo +2 body

Výsledky jmenovaných soutěží se počítají z daného a předchozího školního roku (2022/2023 a 2023/2024). V daný rok v konkrétní soutěži se započítává nejúspěšnější výsledek (nejvyšší bodový zisk).

Sportovní soutěže
Reprezentace ČR v daném sportu potvrzená příslušným sportovním svazem +5 bodů
Započítává se období od 1. 1. 2022.
 
Jazykové zkoušky
Za jazykovou zkoušku úrovně A2 obdrží uchazeč +2 body, za jazykovou zkoušku úrovně B1 obdrží uchazeč +3 body, za jazykovou zkoušku
úrovně B2 a vyšší obdrží uchazeč +5 bodů.
 
Celkový maximální bodový zisk ve všech kategoriích je 20 bodů.

Celkový maximální bodový zisk za celé přijímací řízení je tedy 120 bodů.
Školní přijímací zkoušku GML nekoná.
 
Uchazeč dodá sken nebo kopii Vysvědčení nebo Výpisu z vysvědčení ze školního roku 2022/2023 a 1. pololetí 2023/2024.
Za každou dostatečnou na vysvědčení se odečítá 10 bodů, za nedostatečnou se odečítá 20 bodů.
 
Podle celkového počtu dosažených bodů budou žáci z 1. a 2. termínu 1. kola společně Cermatem seřazeni a přijímáni.
Při rovnosti bodů u více uchazečů jsou stanovena pomocná kritéria, která jsou určena pro rozlišení pořadí žáků. Tato kritéria jsou (seřazena dle pořadí závažnosti):
  1. výsledek matematického testu v přijímacích zkouškách;
  2. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  3. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z českého jazyka za úlohy, které ověřují porozumění textu, z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  4. prospěch ze ZŠ;
  5. vyučovací aktivity (účast a úspěchy na olympiádách, konverzačních soutěžích apod.);
  6. losem.