Přijímací řízení: kritéria pro rok 2024, osmileté studium

Za test z matematiky může žák získat maximálně 60 bodů, za test z českého jazyka maximálně 40 bodů.
Počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku je 30.

Další body lze získat za:
Matematická olympiáda: městské/okresní kolo 1.–5. místo +3 body (v případě, že je úspěšným řešitelem kola)
Logická olympiáda: umístění v krajském kole do 40. místa +3 body, postup do celostátního kola +5 bodů

Výsledky jmenovaných soutěží se počítají z daného a předchozího školního roku. V daný rok v konkrétní soutěži se započítává nejúspěšnější výsledek (nejvyšší bodový zisk). Výsledky z obou let (2022/2023 a 2023/2024) a všech soutěží se sčítají a připočtou se k
bodovému zisku za přijímací zkoušky.
 
Celkový maximální bodový zisk ve všech kategoriích je 10 bodů.

Celkový maximální bodový zisk za celé přijímací řízení je tedy 110 bodů.
Školní přijímací zkoušku GML nekoná.
 
Uchazeč dodá sken nebo kopii Vysvědčení nebo Výpisu z vysvědčení z 1. pololetí 2023/2024.
Pokud byl žák hodnocen v pololetí ročníku, z něhož se k nám hlásí, z některého předmětu stupněm 4, bude mu odečteno 10 bodů.
 
Podle celkového počtu dosažených bodů budou žáci z 1. a 2. termínu 1. kola společně Cermatem seřazeni a přijímáni.
Při rovnosti bodů u více uchazečů jsou stanovena pomocná kritéria, která jsou určena pro rozlišení pořadí žáků. Tato kritéria jsou (seřazena dle pořadí závažnosti):
  1. výsledek matematického testu v přijímacích zkouškách;
  2. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  3. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z českého jazyka za úlohy, které ověřují porozumění textu, z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  4. prospěch ze ZŠ;
  5. vyučovací aktivity (účast a úspěchy na olympiádách, konverzačních soutěžích apod.);
  6. losem.