Project GML Templates 2

O projektu

Harmonogram

Plán aktivit

Podmínky

Odkazy

 

Souhrnné informace o projektu

Příjemcem podpory je GML.

Identifikace operačního programu

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR

Projekt

Název projektu: GML Templates 2
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016846
Datum zahájení projektu: 1. února 2020
Datum ukončení projektu: 31. ledna 2022
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24
Rozpočet projektu (pro GML): 1 316 338,00 Kč

Aktivity projektu (odkazy na popis šablon najdete v tabulce „Plán aktivit")

Personální podpora
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Osobnostni sociální a profesní rozvoj pedagogu SŠ
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
Aktivity rozvíjející ICT v SŠ
2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ
2.III/21 Projektový den ve škole

Kontaktní osoby

Hlavní manažer projektu: Mgr. Olga Padúchová, paduchova@gml.cz, 549 122 031, 774 624 548

Věcný manažer projektu: Ing. Petra Havranová, havranova@gml.cz, 549 122 066, 725 511 405

Další konktaktní osoba: Mgr. Roman Podlena, podlena@gml.cz, 549 122 031, 777 085 089


Harmonogram

Začátek projektu: 1. února 2020

Konec projektu: 23. května 2022


Zprávy o realizaci (ZoR):

  1. První ZoR: k 30. září 2020, do 29. října 2020 (nezaložená)

  2. Druhá ZoR: k 31. květnu 2021, do 28. června 2021 (nezaložená)

     Závěrečná ZoR (ZZoR): k 31. lednu 2022, do 28. března 2022 (nezaložená)


Plán aktivit

Pro zobrazení přihlašovací tabulky musíte být na jiné kartě prohlížeče přihlášeni ke Google Suite službám GML (třeba k poště)

Sdělení řídicího orgánu OP VVV o dopadech mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci Šablon2

Rozpis aktivit


Podmínky

  1. Kurz musí být akreditován MŠMT (databáze kurzů)

  2. Kurz nesmí být zdarma

  3. Kurz musí bý prezenční (v počtu vykazovaných hodin)

  4. Kurz může mít víc hodin, než vykazujete


Odkazy

Projekt na webu MŠMT (včetně vzorů dokumentů). Pozor: Možná máme už nějaké vzory připravené – viz náš projektový Google Disk, nebo se ptejte Olgy Padúchové.

Polytechnické vzdělávání – jak ho definuje MŠMT

Veškeré informace o projektu na GML Google Disku – pro zobrazení obsahu složky musíte být na jiné kartě prohlížeče přihlášení ke Google Suite službám GML (třeba k poště)